BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Xue-Hong Zhang, Jing Ma, Stephanie A Smith-Warner, Jung Eun Lee, Edward Giovannucci 
World J Gastroenterol 19(7):1005-1010. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1005
Review
Minireview
Original Article
Saurabh Kumar Patel, Chandra Bhan Pratap, Ajay Kumar Verma, Ashok Kumar Jain, Vinod Kumar Dixit, Gopal Nath 
World J Gastroenterol 19(7):1056-1067. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1056
Fan Feng, Yin-Ying Lu, Fan Zhang, Xu-Dong Gao, Chuan-Fu Zhang, Alex Meredith, Zhong-Xian Xu, Yu-Tao Yang, Xiu-Juan Chang, Hong Wang, Jian-Hui Qu, Zhen Zeng, Jun-Lan Yang, Chun-Ping Wang, Yun-Feng Zhu, Jia-Jun Cui, Yong-Ping Yang 
World J Gastroenterol 19(7):1068-1078. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1068
Brief Article
Irene S Sonu, Wojciech Blonski, Ming Valerie Lin, James Lewis, Faten Aberra, Gary R Lichtenstein 
World J Gastroenterol 19(7):1079-1084. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1079
Stephen J Halpin, P John Hamlin, Daniel P Greer, Lisa Warren, Alexander C Ford 
World J Gastroenterol 19(7):1091-1097. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1091
Xue-Zhang Duan, Fang-Fang Liu, Jing-Jing Tong, Hao-Zhen Yang, Jing Chen, Xiao-Yan Liu, Yuan-Li Mao, Shao-Jie Xin, Jin-Hua Hu 
World J Gastroenterol 19(7):1104-1110. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1104
Tian-Yan Shi, Li-Na Zhang, Hua Chen, Li Wang, Min Shen, Xuan Zhang, Feng-Chun Zhang 
World J Gastroenterol 19(7):1111-1118. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1111
Xiao-Li Ding, Yong-Dong Li, Rui-Min Yang, Fen-Bao Li, Ming-Qiu Zhang 
World J Gastroenterol 19(7):1119-1123. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1119
Meta-Analysis
Jun-Jie Xiong, Kiran Altaf, Muhammad A Javed, Quentin M Nunes, Wei Huang, Gang Mai, Chun-Lu Tan, Rajarshi Mukherjee, Robert Sutton, Wei-Ming Hu, Xu-Bao Liu 
World J Gastroenterol 19(7):1124-1134. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1124
Case Report
Hussein Rahim, Mubashir Khan, Jay Hudgins, Kevin Lee, Lei Du, Louis Amorosa 
World J Gastroenterol 19(7):1135-1139. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1135
Philipp Lutz, Holger Strunk, Hans Heinz Schild, Tilman Sauerbruch 
World J Gastroenterol 19(7):1140-1142. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1140
Hirohito Mori, Shintaro Fujihara, Noriko Nishiyama, Hideki Kobara, Makoto Oryu, Kiyohito Kato, Kazi Rafiq, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 19(7):1143-1146. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1143
Rita Slim, Joseph Amara, Roy Nasnas, Khalil Honein, Joseph Bou Jaoude, Cesar Yaghi, Fady Daniel, Raymond Sayegh 
World J Gastroenterol 19(7):1147-1149. Published online Feb 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i7.1147
Letters To The Editor