BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guidelines For Basic Science
Hiroyuki Yamamoto, Yasushi Adachi, Hiroaki Taniguchi, Hiroaki Kunimoto, Katsuhiko Nosho, Hiromu Suzuki, Yasuhisa Shinomura 
World J Gastroenterol 18(22):2745-2755. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2745
Review
Giulia Malaguarnera, Emanuela Cataudella, Maria Giordano, Giuseppe Nunnari, Giuseppe Chisari, Mariano Malaguarnera 
World J Gastroenterol 18(22):2756-2766. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2756
Original Article
Tomohide Hori, Norifumi Ohashi, Feng Chen, Ann-Marie T Baine, Lindsay B Gardner, Toshiyuki Hata, Shinji Uemoto, Justin H Nguyen 
World J Gastroenterol 18(22):2767-2774. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2767
Brief Article
Christopher Farrell, Melissa Morgan, Owen Tully, Kevin Wolov, Keith Kearney, Benjamin Ngo, Giancarlo Mercogliano, James J Thornton, Mary Carmen Valenzano, James M Mullin 
World J Gastroenterol 18(22):2793-2797. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2793
Mathilde Touvier, Léopold Fezeu, Namanjeet Ahluwalia, Chantal Julia, Nathalie Charnaux, Angela Sutton, Caroline Méjean, Paule Latino-Martel, Serge Hercberg, Pilar Galan, Sébastien Czernichow 
World J Gastroenterol 18(22):2805-2812. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2805
Luca Valenti, Paolo Maggioni, Alberto Piperno, Raffaela Rametta, Sara Pelucchi, Raffaella Mariani, Paola Dongiovanni, Anna Ludovica Fracanzani, Silvia Fargion 
World J Gastroenterol 18(22):2813-2820. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2813
Renata Hezova, Alena Kovarikova, Julie Bienertova-Vasku, Milana Sachlova, Martina Redova, Anna Vasku, Marek Svoboda, Lenka Radova, Igor Kiss, Rostislav Vyzula, Ondrej Slaby 
World J Gastroenterol 18(22):2827-2831. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2827
Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Kazuma Okamoto, Daito Ikoma, Masahiro Tsujiura, Yukihisa Nishimura, Yasutoshi Murayama, Atsushi Shiozaki, Hisashi Ikoma, Yoshiaki Kuriu, Masayoshi Nakanishi, Hitoshi Fujiwara, Toshiya Ochiai, Yukihito Kokuba, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 18(22):2832-2836. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2832
Seung Joo Kang, Ji Won Kim, Jee Hyun Baek, Se Hyung Kim, Byeong Gwan Kim, Kook Lae Lee, Ji Bong Jeong, Yong Jin Jung, Joo Sung Kim, Hyun Chae Jung, In Sung Song 
World J Gastroenterol 18(22):2837-2843. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2837
Qiong He, Qiang Zhang, Jian-Dong Li, Ya-Dong Wang, Tian-Mo Wan, Zhen-Yu Chen, De-Shou Pan, Jian-Qun Cai, Si-De Liu, Bing Xiao, Ya-Li Zhang, Bo Jiang, Yang Bai, Fa-Chao Zhi 
World J Gastroenterol 18(22):2859-2866. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2859
Case Report
Noriko Nishiyama, Hirohito Mori, Hideki Kobara, Shintarou Fujihara, Takako Nomura, Mitsuyoshi Kobayashi, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 18(22):2872-2876. Published online Jun 14, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i22.2872
Letters To The Editor