BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Original Article
Federico Sista, Mario Schietroma, Giuseppe De Santis, Antonella Mattei, Emanuela Marina Cecilia, Federica Piccione, Sergio Leardi, Francesco Carlei, Gianfranco Amicucci 
World J Gastrointest Surg 5(4):73-82. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.73
Vyacheslav I Egorov, Roman V Petrov, Elena N Solodinina, Gregory G Karmazanovsky, Natalia S Starostina, Natalia A Kuruschkina 
World J Gastrointest Surg 5(4):83-96. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.83
Senthilkumar Perumal, Ravichandran Palaniappan, Sastha Ahanatha Pillai, Vimalraj Velayutham, Jeswanth Sathyanesan 
World J Gastrointest Surg 5(4):97-103. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.97
Brief Article
Offir Ben-Ishay, Zvi Peled, Amira Othman, Eran Brauner, Yoram Kluger 
World J Gastrointest Surg 5(4):104-109. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.104
Shinya Imada, Shingo Noura, Masayuki Ohue, Tatsushi Shingai, Toshinori Sueda, Kentaro Kishi, Terumasa Yamada, Hiroaki Ohigashi, Masahiko Yano, Osamu Ishikawa 
World J Gastrointest Surg 5(4):110-114. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.110
Kazuhiro Hanazaki, Kengo Ichikawa, Masaya Munekage, Hiroyuki Kitagawa, Ken Dabanaka, Tsutomu Namikawa 
World J Gastrointest Surg 5(4):115-122. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.115
Siripong Sirikurnpiboon, Burin Awapittaya, Paiboon Jivapaisarnpong 
World J Gastrointest Surg 5(4):123-128. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.123
Case Report
Satoshi Yamamoto, Tadashi Tsukamoto, Akishige Kanazawa, Sadatoshi Shimizu, Keiichiro Morimura, Takahiro Toyokawa, Zhang Xiang, Katsunobu Sakurai, Tatsunari Fukuoka, Kayo Yoshida, Mamiko Takii, Ken Inoue 
World J Gastrointest Surg 5(4):129-134. Published online Apr 27, 2013. doi: 10.4240/wjgs.v5.i4.129