BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Brief Article
Annalisa de Leone, Darina Tamayo, Giancarla Fiori, Davide Ravizza, Cristina Trovato, Giuseppe De Roberto, Linda Fazzini, Marco Dal Fante, Cristiano Crosta 
World J Gastrointest Endosc 5(9):433-439. Published online Sep 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i9.433
Hiromi Kataoka, Kiyoshi Mizuno, Noriyuki Hayashi, Mamoru Tanaka, Hirotaka Nishiwaki, Masahide Ebi, Tsutomu Mizoshita, Yoshinori Mori, Eiji Kubota, Satoshi Tanida, Takeshi Kamiya, Takashi Joh 
World J Gastrointest Endosc 5(9):440-445. Published online Sep 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i9.440
Case Report
Salvatore Maria Antonio Campo, Angelo Zullo, Chiara Maria Scandavini, Barbara Frezza, Paola Cerro, Genoveffa Balducci 
World J Gastrointest Endosc 5(9):450-454. Published online Sep 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i9.450
Naotaka Ogasawara, Shinya Izawa, Mari Mizuno, Atsushi Tanabe, Tomonori Ozeki, Hisatsugu Noda, Emiko Takahashi, Makoto Sasaki, Toyoharu Yokoi, Kunio Kasugai 
World J Gastrointest Endosc 5(9):457-460. Published online Sep 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i9.457
Letters To The Editor