BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Leonidas A Bourikas, Zacharias P Tsiamoulos, Adam Haycock, Siwan Thomas-Gibson, Brian P Saunders 
World J Gastrointest Endosc 5(10):468-475. Published online Oct 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i10.468
Review
Minireviews
Brief Article
Lucio Trevisani, Viviana Cifalà, Giuseppe Gilli, Vincenzo Matarese, Angelo Zelante, Sergio Sartori 
World J Gastrointest Endosc 5(10):502-507. Published online Oct 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i10.502
Takao Maekita, Jun Kato, Yukihiko Nakatani, Shotaro Enomoto, Ema Takano, Masahiro Tsuji, Tsuyoshi Nakaya, Kosaku Moribata, Yosuke Muraki, Naoki Shingaki, Toru Niwa, Hisanobu Deguchi, Kazuki Ueda, Izumi Inoue, Mikitaka Iguchi, Hideyuki Tamai, Masao Ichinose 
World J Gastrointest Endosc 5(10):508-513. Published online Oct 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i10.508
Case Report
Pedro C Figueiredo, Pedro Pinto-Marques, Evelina Mendonça, Pedro Oliveira, Maria Brito, David Serra 
World J Gastrointest Endosc 5(10):514-518. Published online Oct 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i10.514
Ana Lúcia Sousa, Diamantino Sousa, Pedro Figueiredo, Pedro Pinto Marques, Horácio Guerreiro 
World J Gastrointest Endosc 5(10):519-522. Published online Oct 16, 2013. doi: 10.4253/wjge.v5.i10.519