BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Christian Leporini, Michele Ammendola, Ilaria Marech, Giuseppe Sammarco, Rosario Sacco, Cosmo Damiano Gadaleta, Caroline Oakley, Emilio Russo, Giovambattista De Sarro, Girolamo Ranieri 
World J Gastroenterol 21(37):10493-10501. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10493
Nobuhiro Tsuchiya, Yu Sawada, Itaru Endo, Keigo Saito, Yasushi Uemura, Tetsuya Nakatsura 
World J Gastroenterol 21(37):10573-10583. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10573
Review
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Maria Teresa Arias-Loste, Maria Teresa García-Unzueta, Susana Llerena, Paula Iruzubieta, Angela Puente, Joaquín Cabezas, Carmen Alonso, Antonio Cuadrado, José Antonio Amado, Javier Crespo, Emilio Fábrega 
World J Gastroenterol 21(37):10662-10668. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10662
I-Ting Wu, Seng-Kee Chuah, Chen-Hsiang Lee, Chih-Ming Liang, Lung-Sheng Lu, Yuan-Hung Kuo, Yi-Hao Yen, Ming-Luen Hu, Yeh-Pin Chou, Shih-Cheng Yang, Chung-Mou Kuo, Chung-Huang Kuo, Chun-Chih Chien, Yu-Shao Chiang, Shue-Shian Chiou, Tsung-Hui Hu, Wei-Chen Tai 
World J Gastroenterol 21(37):10669-10674. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10669
Clinical Trials Study
Observational Study
Liliana Belgioia, Stefano Vagge, Dario Agnese, Stefania Garelli, Roberto Murialdo, Giuseppe Fornarini, Silvana Chiara, Fabio Gallo, Almalina Bacigalupo, Renzo Corvò 
World J Gastroenterol 21(37):10688-10696. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10688
Prospective Study
Naoyoshi Nagata, Ryota Niikura, Tomonori Aoki, Shiori Moriyasu, Toshiyuki Sakurai, Takuro Shimbo, Katsunori Sekine, Hidetaka Okubo, Kazuhiro Watanabe, Chizu Yokoi, Junichi Akiyama, Mikio Yanase, Masashi Mizokami, Kazuma Fujimoto, Naomi Uemura 
World J Gastroenterol 21(37):10697-10703. Published online Oct 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10697
Case Report