BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Commentary
Shu-Dong Xiao, Wen-Zhong Liu 
World J Gastroenterol 2(2):63-64. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.63
Experimental Papers
Huan-Long Qin, Heng-Gui Cui, Cai-Hua Zhang, Dun-Wen Wu, Xiang-Ping Chu 
World J Gastroenterol 2(2):69-72. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.69
Clinical Articles
Zhao-Wei Shan, Hong Shen, Mei-Jian Zhang, Jian-Guo Xu 
World J Gastroenterol 2(2):73-75. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.73
Yu-Fa Wang, Xie-Ning Wu, Qing Wu, Xiao-Qing Zhang, Xia-Fang Chen, Xiao-Han Zhou, Wen-Qian Wen, Mei-Yu Chen 
World J Gastroenterol 2(2):89-91. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.89
Hong-Bing Xu, Yin-Qi Xiao, Wei-Min Li, Hu-Cheng Li, Xiang-Qun Tu 
World J Gastroenterol 2(2):92-94. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.92
Xiao-Wei Xiao 
World J Gastroenterol 2(2):101-103. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.101
Brief Report
Zheng Zhou, Han-Gao Zhou, Bin Zhu, Ya-Jun Wang 
World J Gastroenterol 2(2):118-119. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.118
Chang-Kui Liao, You-Rong Xie, Qiao-Lian Lu 
World J Gastroenterol 2(2):120-122. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.120
Case Reports
Xiang-Sheng Zhang, Yan Zhang, Shu-Hua Wu, Yu-Zheng Han, Bin Li, Yun Ma 
World J Gastroenterol 2(2):123-124. Published online Jun 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i2.123