BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Marco Senzolo, Sami Schiff, Cristina Maria D’Aloiso, Chiara Crivellin, Evangelos Cholongitas, Patrizia Burra, Sara Montagnese 
World J Gastroenterol 17(29):3369-3374. Published online Aug 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i29.3369
Topic Highlight
Original Article
Keishi Yamashita, Shinichi Sakuramoto, Masayuki Nemoto, Tomotaka Shibata, Hiroaki Mieno, Natsuya Katada, Shiroh Kikuchi, Masahiko Watanabe 
World J Gastroenterol 17(29):3390-3397. Published online Aug 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i29.3390
Yong-Zhi Wang, Wen-Bo Wang, Ming-Mei Cao, Wen Wang, Lan-Juan Zhao, Gang Xu, Hao Ren, Zhong-Tian Qi 
World J Gastroenterol 17(29):3398-3406. Published online Aug 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i29.3398
Brief Article
Natale Di Martino, Antonio Brillantino, Luigi Monaco, Luigi Marano, Michele Schettino, Raffaele Porfidia, Giuseppe Izzo, Angelo Cosenza 
World J Gastroenterol 17(29):3431-3440. Published online Aug 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i29.3431
Cheol Woong Choi, Dae Hwan Kang, Hyung Wook Kim, Su Bum Park, Kee Tae Park, Gwang Ha Kim, Geun Am Song, Mong Cho 
World J Gastroenterol 17(29):3441-3447. Published online Aug 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i29.3441
Case Report
Taiki Kudo, Hiroshi Kawakami, Masaki Kuwatani, Nobuyuki Ehira, Hiroaki Yamato, Kazunori Eto, Kanako Kubota, Masahiro Asaka 
World J Gastroenterol 17(29):3459-3464. Published online Aug 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i29.3459
Letters To The Editor
Takashi Akiyoshi, Toshiaki Watanabe, Masashi Ueno, Tetsuichiro Muto 
World J Gastroenterol 17(29):3465-3466. Published online Aug 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i29.3465