BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Yasuhiro Matsuda, Masahiko Yano, Norikatsu Miyoshi, Shingo Noura, Masayuki Ohue, Keijiro Sugimura, Masaaki Motoori, Kentaro Kishi, Yoshiyuki Fujiwara, Kunihito Gotoh, Shigeru Marubashi, Hirofumi Akita, Hidenori Takahashi, Masato Sakon 
World J Gastrointest Surg 6(8):164-168. Published online Aug 27, 2014. doi: 10.4240/wjgs.v6.i8.164