BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Georgios V Koukourakis, Georgios Zacharias, John Tsalafoutas, Dimitrios Theodoridis, Vassilios Kouloulias 
World J Gastrointest Oncol 2(8):311-321. Published online Aug 15, 2010. doi: 10.4251/wjgo.v2.i8.311
Brief Article
Mei-Due Yang, Ru-Yin Tsai, Chiu-Shong Liu, Chao-Hsiang Chang, Hwei-Chung Wang, Yung-An Tsou, Chung-Hsing Wang, Cheng-Chieh Lin, Song-Kun Shyue, Da-Tian Bau 
World J Gastrointest Oncol 2(8):326-331. Published online Aug 15, 2010. doi: 10.4251/wjgo.v2.i8.326
Case Report