BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Satoru Takayama, Takehiro Wakasugi, Hitoshi Funahashi, Hiromitsu Takeyama 
World J Gastrointest Oncol 2(9):335-341. Published online Sep 15, 2010. doi: 10.4251/wjgo.v2.i9.335
Topic Highlight
Luigi Rossi, Federica Zoratto, Anselmo Papa, Francesca Iodice, Marina Minozzi, Luigi Frati, Silverio Tomao 
World J Gastrointest Oncol 2(9):348-359. Published online Sep 15, 2010. doi: 10.4251/wjgo.v2.i9.348
Case Report
Tomofumi Miura, Yuichi Shimaoka, Junichiro Nakamura, Satoshi Yamada, Tsutomu Miura, Masahiko Yanagi, Kazuhiro Sato, Hiroyuki Usuda, Iwao Emura, Toru Takahashi 
World J Gastrointest Oncol 2(9):360-363. Published online Sep 15, 2010. doi: 10.4251/wjgo.v2.i9.360
Masatsugu Hiraki, Yoshihiko Kitajima, Takao Ohtsuka, Keita Kai, Shuusuke Miyake, Yasuo Koga, Daisuke Mori, Hirokazu Noshiro, Osamu Tokunaga, Kohji Miyazaki 
World J Gastrointest Oncol 2(9):364-368. Published online Sep 15, 2010. doi: 10.4251/wjgo.v2.i9.364