BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Norihiro Imai, Masatoshi Ishigami, Yoji Ishizu, Teiji Kuzuya, Takashi Honda, Kazuhiko Hayashi, Yoshiki Hirooka, Hidemi Goto 
World J Hepatol 6(12):844-850. Published online Dec 27, 2014. doi: 10.4254/wjh.v6.i12.844
Masayoshi Takeuchi, Jun-ichi Takino, Akiko Sakasai-Sakai, Takanobu Takata, Tadashi Ueda, Mikihiro Tsutsumi, Hideyuki Hyogo, Sho-ichi Yamagishi 
World J Hepatol 6(12):880-893. Published online Dec 27, 2014. doi: 10.4254/wjh.v6.i12.880
Review
Minireviews
Retrospective Study