BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Pei-Xi Ying, Min Fu, Chang Huang, Zhi-Hong Li, Qing-Yi Mao, Sheng Fu, Xu-Hui Jia, Yu-Chen Cao, Li-Bing Hong, Li-Yang Cai, Xi Guo, Ru-Bing Liu, Fan-ke Meng, Guo-Guo Yi 
World J Stem Cells 14(11):777-797. Published online Nov 26, 2022. doi: 10.4252/wjsc.v14.i11.777
Basic Study