BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Guidelines
Ning-Li Chai, Hui-Kai Li, En-Qiang Linghu, Zhao-Shen Li, Shu-Tian Zhang, Yu Bao, Wei-Gang Chen, Philip WY Chiu, Tong Dang, Wei Gong, Shu-Tang Han, Jian-Yu Hao, Shui-Xiang He, Bing Hu, Bing Hu, Xiao-Jun Huang, Yong-Hui Huang, Zhen-Dong Jin, Mouen A Khashab, James Lau, Peng Li, Rui Li, De-Liang Liu, Hai-Feng Liu, Jun Liu, Xiao-Gang Liu, Zhi-Guo Liu, Ying-Cai Ma, Gui-Yong Peng, Long Rong, Wei-Hong Sha, Pateek Sharma, Jian-Qiu Sheng, Shui-Sheng Shi, Dong Wan Seo, Si-Yu Sun, Gui-Qi Wang, Wen Wang, Qi Wu, Hong Xu, Mei-Dong Xu, Ai-Ming Yang, Fang Yao, Hong-Gang Yu, Ping-Hong Zhou, Bin Zhang, Xiao-Feng Zhang, Ya-Qi Zhai 
World J Gastroenterol 25(7):744-776. Published online Feb 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i7.744
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Case Report