BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Basic Research
Hai-Yan Li, Xiang Yan, Quan-Lai Xue, Yong-Ning Zhou, Yan Gao, Rui Wang, Yong-Ming Liu, Jun-Tao Ran 
World J Gastroenterol 13(1):141-145. Published online Jan 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i1.141
Clinical Research
Rapid Communication