BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guidelines
Hong Xiao, Bao-Gan Peng, Ke Ma, Dong Huang, Xian-Guo Liu, Yan Lv, Qing Liu, Li-Juan Lu, Jin-Feng Liu, Yi-Mei Li, Tao Song, Wei Tao, Wen Shen, Xiao-Qiu Yang, Lin Wang, Xiao-Mei Zhang, Zhi-Gang Zhuang, Hui Liu, Yan-Qing Liu 
World J Clin Cases 9(9):2027-2036. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2027
Expert Consensus
Zhi-Gang Zhuang, Li-Juan Lu, Bao-Gan Peng, Ke Ma, Zhen-Yu Cai, Zhi-Jian Fu, Guang-Zhao Liu, Jin-Feng Liu, Wen-Tao Liu, Xiao-Hong Li, Tao Song, Da-Sheng Wu, Jing Yao, Peng Yao, Jian-She Yu, Yan-Qing Liu 
World J Clin Cases 9(9):2037-2046. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2037
Yun Wang, Ai-Zhong Wang, Bai-Shan Wu, Yong-Jun Zheng, Da-Qiang Zhao, Hui Liu, Hua Xu, Hong-Wei Fang, Jin-Yuan Zhang, Zhi-Xiang Cheng, Xiang-Rui Wang 
World J Clin Cases 9(9):2047-2057. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2047
Dong Huang, Yan-Qing Liu, Ling-Jie Xia, Xian-Guo Liu, Ke Ma, Guang-Zhao Liu, Li-Zu Xiao, Tao Song, Xiao-Qiu Yang, Zhi-Jian Fu, Min Yan 
World J Clin Cases 9(9):2068-2076. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2068
Qi-Wang Cao, Bao-Gan Peng, Lin Wang, You-Qing Huang, Dong-Lin Jia, Hao Jiang, Yan Lv, Xian-Guo Liu, Rong-Guo Liu, Ying Li, Tao Song, Wen Shen, Ling-Zhi Yu, Yong-Jun Zheng, Yan-Qing Liu, Dong Huang 
World J Clin Cases 9(9):2077-2089. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2077
Yi-Ming Liu, Yi Feng, Yan-Qing Liu, Yan Lv, Yuan-Chang Xiong, Ke Ma, Xian-Wei Zhang, Jin-Feng Liu, Yi Jin, Hong-Guang Bao, Min Yan, Tao Song, Qing Liu 
World J Clin Cases 9(9):2090-2099. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2090
Hong Xiao, Ke Ma, Dong Huang, Xian-Guo Liu, Tang-Hua Liu, Qing Liu, Guang-Zhao Liu, Tao Song, Wei Tao, Da-Sheng Wu, Yun-Xia Wang, Xiao-Qiu Yang, Xiao-Mei Zhang, Hui Liu, Yan-Qing Liu 
World J Clin Cases 9(9):2100-2109. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2100
Ke Ma, Wei Jiang, Yun-Xia Wang, Lin Wang, Yan Lv, Jin-Feng Liu, Rong-Guo Liu, Hui Liu, Li-Zu Xiao, Dong-Ping Du, Li-Juan Lu, Xiao-Qiu Yang, Ling-Jie Xia, Dong Huang, Zhi-Jian Fu, Bao-Gan Peng, Yan-Qing Liu 
World J Clin Cases 9(9):2110-2122. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2110
Jin-Feng Liu, Wen Shen, Dong Huang, Tao Song, Wei Tao, Qing Liu, You-Qing Huang, Xiao-Mei Zhang, Ling-Jie Xia, Da-Sheng Wu, Hui Liu, Fu-Yong Chen, Tang-Hua Liu, Bao-Gan Peng, Yan-Qing Liu 
World J Clin Cases 9(9):2123-2135. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2123
Minireviews
Tang-Hua Liu, Yan-Qing Liu, Bao-Gan Peng 
World J Clin Cases 9(9):2146-2152. Published online Mar 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i9.2146
Observational Study