BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Marianna Signoretti, Roberto Valente, Alessandro Repici, Gianfranco Delle Fave, Gabriele Capurso, Silvia Carrara 
World J Gastrointest Endosc 9(2):41-54. Published online Feb 16, 2017. doi: 10.4253/wjge.v9.i2.41
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Justin M Gomez, James T Patrie, Wissam Bleibel, Jeanetta W Frye, Bryan G Sauer, Vanessa M Shami, Edward B Stelow, Christopher A Moskaluk, Andrew Y Wang 
World J Gastrointest Endosc 9(2):61-69. Published online Feb 16, 2017. doi: 10.4253/wjge.v9.i2.61
Retrospective Study
Hideaki Harada, Satoshi Suehiro, Daisuke Murakami, Ryotaro Nakahara, Takanori Shimizu, Yasushi Katsuyama, Yasunaga Miyama, Kenji Hayasaka, Shigetaka Tounou 
World J Gastrointest Endosc 9(2):70-76. Published online Feb 16, 2017. doi: 10.4253/wjge.v9.i2.70
Clinical Trials Study
Yuji Sakai, Toshio Tsuyuguchi, Nobuto Hirata, So Nakaji, Kenji Shimura, Takao Nishikawa, Tatsuya Fujimoto, Tetsuya Hamano, Takayoshi Nishino, Osamu Yokosuka 
World J Gastrointest Endosc 9(2):77-84. Published online Feb 16, 2017. doi: 10.4253/wjge.v9.i2.77
Case Report
Yasumasa Matsuo, Hiroshi Yasuda, Hiroyasu Nakano, Miki Hattori, Midori Ozawa, Yoshinori Sato, Yoshiko Ikeda, Shun-Ichiro Ozawa, Masaki Yamashita, Hiroyuki Yamamoto, Fumio Itoh 
World J Gastrointest Endosc 9(2):91-94. Published online Feb 16, 2017. doi: 10.4253/wjge.v9.i2.91