BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Susana Llerena, María Teresa Arias-Loste, Angela Puente, Joaquín Cabezas, Javier Crespo, Emilio Fábrega 
World J Hepatol 7(27):2703-2715. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i27.2703
Review
Nicola Coppola, Lorenzo Onorato, Carmine Minichini, Giovanni Di Caprio, Mario Starace, Caterina Sagnelli, Evangelista Sagnelli 
World J Hepatol 7(27):2729-2739. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i27.2729
Minireviews
Retrospective Study
Aiko Fukui, Naoto Kawabe, Senju Hashimoto, Michihito Murao, Takuji Nakano, Hiroaki Shimazaki, Toshiki Kan, Kazunori Nakaoka, Masashi Ohki, Yuka Takagawa, Tomoki Takamura, Hiroyuki Kamei, Kentaro Yoshioka 
World J Hepatol 7(27):2749-2756. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i27.2749
Satoshi Shakado, Shotaro Sakisaka, Kazuaki Chayama, Takeshi Okanoue, Joji Toyoda, Namiki Izumi, Akihiro Matsumoto, Tetsuo Takehara, Akio Ido, Yoichi Hiasa, Kentaro Yoshioka, Hideyuki Nomura, Yoshiyuki Ueno, Masataka Seike, Hiromitsu Kumada 
World J Hepatol 7(27):2757-2764. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.4254/wjh.v7.i27.2757
Systematic Reviews
Meta-Analysis