BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Osamu Toyoshima, Toshihiro Nishizawa, Masahide Arita, Yosuke Kataoka, Kosuke Sakitani, Shuntaro Yoshida, Hiroharu Yamashita, Keisuke Hata, Hidenobu Watanabe, Hidekazu Suzuki 
World J Gastroenterol 24(13):1419-1428. Published online Apr 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i13.1419
Retrospective Study
Takefumi Kimura, Naoki Tanaka, Naoyuki Fujimori, Ayumi Sugiura, Tomoo Yamazaki, Satoru Joshita, Michiharu Komatsu, Takeji Umemura, Akihiro Matsumoto, Eiji Tanaka 
World J Gastroenterol 24(13):1440-1450. Published online Apr 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i13.1440
Wei-Yu Xu, Hao-Hai Zhang, Xiao-Bo Yang, Yi Bai, Jian-Zhen Lin, Jun-Yu Long, Jian-Ping Xiong, Jun-Wei Zhang, Xin-Ting Sang, Hai-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 24(13):1451-1463. Published online Apr 7, 2018. doi: 10.3748/wjg.v24.i13.1451
Prospective Study
Case Report