BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li H, He T, Xu Q, Li Z, Liu Y, Li F, Yang BF, Liu CZ. Acupuncture and regulation of gastrointestinal function. World J Gastroenterol 2015; 21(27): 8304-8313 [PMID: 26217082 DOI: 10.3748/wjg.v21.i27.8304]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i27/8304.htm
Number Citing Articles
1
In-Seon Lee, Soyeon Cheon, Ji-Yeun Park. Central and Peripheral Mechanism of Acupuncture Analgesia on Visceral Pain: A Systematic ReviewEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1304152
2
Malcolm B. Taw. Laryngopharyngeal Reflux Disease2019; : 115 doi: 10.1007/978-3-030-12318-5_9
3
Sul-Ki Kim, Cheon-Hoo Jeon, Nam-Heon Lee, Jung-Hyo Cho, Chang-Gue Son. Case Report for Severe Hepatitis A Treated in a Korean HospitalJournal of Korean Medicine 2020; 41(4): 100 doi: 10.13048/jkm.20048
4
Weiliang Zhang, Hongguang Zhang, Shu-Ming Wang, Jingxuan Guo, Yan Ma, Yucai Li, Fan Su, Yongliang Chi. Perioperative Acupuncture Optimizes Surgical Outcomes: Theory, Clinical Practice and Future PerspectivesThe American Journal of Chinese Medicine 2022; 50(04): 961 doi: 10.1142/S0192415X22500392
5
Eyal Ben-Arie, Tzu-Hsuan Wei, Hung-Chi Chen, Tsung-Chun Huang, Wen-Chao Ho, Chiu-Ming Chang, Pei-Yu Kao, Yu-Chen Lee. Digestion-Specific Acupuncture Effect on Feeding Intolerance in Critically Ill Post-Operative Oral and Hypopharyngeal Cancer Patients: A Single-Blind Randomized Control TrialNutrients 2021; 13(6): 2110 doi: 10.3390/nu13062110
6
Dan Zhang, Yan-Bo Ren, Kai Wei, Jue Hong, Yan-Ting Yang, Li-Jie Wu, Ji Zhang, Zheng Shi, Huan-Gan Wu, Xiao-Peng Ma. Herb-partitioned moxibustion alleviates colon injuries in ulcerative colitis ratsWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(30): 3384-3397 doi: 10.3748/wjg.v24.i30.3384
7
Felipe M. Vieira, Fernando A. M. Herbella, Daniel H. Habib, Marco G. Patti. Changes in Esophageal Motility after AcupunctureJournal of Gastrointestinal Surgery 2017; 21(8): 1206 doi: 10.1007/s11605-017-3464-4
8
Xi Xing, Yihui Zhi, Jun Lu, Shu Lei, Liquan Huang, Meifei Zhu, Kun Fang, Qiuyan Wang, Jiannong Wu, Yanchun Wu, Lvzhao Liao, Shihao Mao, Zheqi Chen, Geng Zhang, Ronglin Jiang. Traditional Chinese medicine bundle therapy for septic acute gastrointestinal injury: A multicenter randomized controlled trialComplementary Therapies in Medicine 2019; 47: 102194 doi: 10.1016/j.ctim.2019.102194
9
Yan Chen, Jiafei Cheng, Yiling Zhang, Jiande DZ Chen, Florin M Selaru. Electroacupuncture at ST36 Relieves Visceral Hypersensitivity via the NGF/TrkA/TRPV1 Peripheral Afferent Pathway in a Rodent Model of Post-Inflammation Rectal HypersensitivityJournal of Inflammation Research 2021; : 325 doi: 10.2147/JIR.S285146
10
Xu Han, Xiaoyan Chen, Xuan Wang, Meirong Gong, Mengjiang Lu, Zhi Yu, Bin Xu, Jinhong Yuan, Hua Li. Electroacupuncture at ST36 Improve the Gastric Motility by Affecting Neurotransmitters in the Enteric Nervous System in Type 2 Diabetic RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6666323
11
Ling-Yu Qi, Yu Wang, Li-Qiong Wang, Yan-Fen She, Guang-Xia Shi, Ying Li, Li-Li Chi, Bang-Qi Wu, Jian-Feng Tu, Ying Lin, Fang-Ting Yu, Jing-Wen Yang, Cun-Zhi Liu. Acupuncture for the treatment of diarrheal-predominant irritable bowel syndrome: study protocol for a pilot randomized controlled trialTrials 2021; 22(1) doi: 10.1186/s13063-021-05211-x
12
Jia Han, Xin Guo, Xiang-Jin Meng, Jing Zhang, Reimon Yamaguchi, Yoshiharu Motoo, Sohsuke Yamada. Acupuncture improved lipid metabolism by regulating intestinal absorption in miceWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(34): 5118-5129 doi: 10.3748/wjg.v26.i34.5118
13
Lixia Pei, Hao Geng, Jing Guo, Guohui Yang, Lin Wang, Rongrong Shen, Shuyu Xia, Min Ding, Hua Feng, Jin Lu, Jing Li, Lian Liu, Yanye Shu, Xiangdong Fang, Xiaoliang Wu, Xiaoxiao Wang, Shengjie Weng, Lu Ju, Xiao Chen, Hong Shen, Jianhua Sun. Effect of Acupuncture in Patients With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized Controlled TrialMayo Clinic Proceedings 2020; 95(8): 1671 doi: 10.1016/j.mayocp.2020.01.042
14
Feifei Zhang, Tong Ma, Xiaoyu Tong, Yanjun Liu, Peng Cui, Xiaoqing Xu, Jiemei Shi, Wei Hu, Wenhan Lu, Zhenle Pei, Minzhen Xu, Xin Li, Congjian Xu, Yi Feng. Electroacupuncture improves metabolic and ovarian function in a rat model of polycystic ovary syndrome by decreasing white adipose tissue, increasing brown adipose tissue, and modulating the gut microbiotaAcupuncture in Medicine 2022; 40(4): 347 doi: 10.1177/09645284211056663
15
Yu Guo, Wei Wei, Jiande DZ Chen. Effects and mechanisms of acupuncture and electroacupuncture for functional dyspepsia: A systematic reviewWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(19): 2439 doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2439
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
16
Man-Ling Kao, Yao-Li Chen, Shu-Ching Lee, Sung-Yen Huang, Ping-Yi Lin. Electroacupuncture Improves Gastric Emptying in Critically Ill Neurosurgical Patients: A Pilot StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1892161
17
Mariko L. St. James, DeAnna L. Kosanovich, Lindsey B. Snyder, Qianqian Zhao, Brian G. Jones, Rebecca A. Johnson, Xuan-Zheng Shi. Effects of acupuncture at Pericardium-6 and Stomach-36 on nausea, sedation and gastrointestinal motility in healthy dogs administered intravenous lidocaine infusionsPLOS ONE 2019; 14(12): e0226065 doi: 10.1371/journal.pone.0226065
18
Xue Li, Hong-Xiao Jia, Dong-Qing Yin, Zhang-Jin Zhang. Acupuncture for metabolic syndrome: systematic review and meta-analysisAcupuncture in Medicine 2021; 39(4): 253 doi: 10.1177/0964528420960485
19
Min’an Chen, Sisi Zhao, Yu Guo, Luxi Cao, Hai Zeng, Zhuowen Lin, Shiqi Wang, Yimin Zhang, Mingmin Zhu, Talha Bin Emran. The Influence of Acupuncture Parameters on Efficacy and the Possible Use of Acupuncture in Combination with or as a Substitute for Drug Therapy in Patients with Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8362892
20
Yun-jae Cho, Hanul Lee, Hae In Jeong, Hyun-Jin Lee, Chang-Yul Keum, Aram Han, Na-Yeon Ha, Jinsung Kim. Herbal Medicine for Functional Dyspepsia with Psychological Symptoms: A Systematic Review and Meta-AnalysisThe Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(4): 488 doi: 10.22246/jikm.2021.42.4.488
21
Yangyang Liu, Yang Bai, Yue Pan, Zhifang Xu, Yuxin Fang, Shenjun Wang, Yuanhao Du, Yi Guo. Gentle Manual Acupuncture Could Better Regulate Gastric Motility and Vagal Afferent Nerve Discharge of Rats with Gastric HypomotilityEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/9043151
22
Na Zhang, Liangying Hou, Peijing Yan, Xiuxia Li, Yongfeng Wang, Junqiang Niu, Lufang Feng, Jingwen Li, Kehu Yang, Xingrong Liu. Electro-acupuncture vs. sham electro-acupuncture for chronic severe functional constipation: A systematic review and meta-analysisComplementary Therapies in Medicine 2020; 54: 102521 doi: 10.1016/j.ctim.2020.102521
23
Mucang Liu, Shenglin Zhang, Yue Gai, Mingzheng Xie, Qinghui Qi. Changes in the Interstitial Cells of Cajal and Immunity in Chronic Psychological Stress Rats and Therapeutic Effects of Acupuncture at the Zusanli Point (ST36)Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/1935372
24
Jiajie Zhu, Yu Guo, Shan Liu, Xiaolan Su, Yijie Li, Yang Yang, Liwei Hou, Guishu Wang, Jiaxin Zhang, Jiande JD Chen, Qingguo Wang, Ruhan Wei, Wei Wei. Acupuncture for the Treatment of Gastro-Oesophageal Reflux Disease: A Systematic Review and Meta-AnalysisAcupuncture in Medicine 2017; 35(5): 316 doi: 10.1136/acupmed-2016-011205
25
Lisha Liu, Xiuli Yuan, Lei Yang, Jingyuan Zhang, Jing Luo, Guangqiang Huang, Jian Huo. Effect of acupuncture on hormone level in patients with gastrointestinal dysfunction after general anesthesiaMedicine 2020; 99(14): e19610 doi: 10.1097/MD.0000000000019610
26
Ying Zhu, Xianpeng Li, Jibo Ma, Wenyi Xu, Miaomiao Li, Yaoyao Gong, Bo Zhang, Ying Chen, Sun Chao, Qingcheng Xu, Lin Lin, Jiande D.Z. Chen. Transcutaneous Electrical Acustimulation Improves Gastrointestinal Disturbances Induced by Transcatheter Arterial Chemoembolization in Patients With Liver CancersNeuromodulation: Technology at the Neural Interface 2020; 23(8): 1180 doi: 10.1111/ner.13158
27
Xueyan Liu, Zhijie Wang, Hao Yao, Yanrong Yang, Huijuan Cao, Zhanhao Toh, Ruwen Zheng, Yi Ren. Effects of acupuncture treatment on postoperative gastrointestinal dysfunction in colorectal cancer: study protocol for randomized controlled trialsTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06003-7
28
Huan Chen, Weijian Zhu, Jing Lu, Jinqing Fan, Luning Sun, Xiaoke Feng, Hao Liu, Zhaohui Zhang, Yongqing Wang, Keping Xie. The Effects of Auricular Electro-Acupuncture on Ameliorating the Dysfunction of Interstitial Cells of Cajal Networks and nNOSmRNA Expression in Antrum of STZ-Induced Diabetic RatsPLOS ONE 2016; 11(12): e0166638 doi: 10.1371/journal.pone.0166638
29
P.I. Bäumler, D. Irnich. Physiologische Mechanismen der analgetischen Akupunkturwirkung – ein Update im klinischen KontextDeutsche Zeitschrift für Akupunktur 2017; 60(1): 9 doi: 10.1016/S0415-6412(17)30009-7
30
Sang-Hyub Yoon. Normalization Effect of Both ST36 and CV11, 12, 13 Meridian Points on the Abnormal Gastric Myoelectrical Activity in Two Cases of Functional Dyspeptic PatientsThe Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(4): 707 doi: 10.22246/jikm.2021.42.4.707
31
Dacheng Li, Li Zhu, Daming Liu. Acupuncture for refractory gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review and meta-analysis protocolBMJ Open 2019; 9(8): e030713 doi: 10.1136/bmjopen-2019-030713
32
Xiao-hu Xu, Ming-min Zhang, Xiao Wu, Sha-bei Xu, Wei Wang, Cui-hong Zheng, Guang-ying Huang. Efficacy of Electro-acupuncture in Treatment of Functional Constipation: A Randomized Controlled TrialCurrent Medical Science 2020; 40(2): 363 doi: 10.1007/s11596-020-2188-y
33
Li Li, Hao Zang, Yang Jiang, Yue Zhang, Shuangshuang Mu, Jiazhen Cao, Ying Qu, Zhaohui Wang, Wei Qi, Francesca Mancianti. Acupuncture at Back-Shu and Front-Mu Acupoints Prevents Gastric Ulcer by Regulating the TLR4/MyD88/NF-κB Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8214052
34
Jiovanni Toca-Villegas, David Esmer-Sánchez, Jesús García-Narváez, Martín Sánchez-Aguilar, Juan Francisco Hernández-Sierra. Efficacy of modified auriculotherapy for post-operative pain control in patients subjected to laparoscopic cholecystectomyCirugía y Cirujanos (English Edition) 2017; 85(3): 220 doi: 10.1016/j.circen.2017.05.005
35
Mingmin Xu, Wei Zhang, Lu Wang, Xiumei Feng, Ying Li. The effect and safety of acupuncture on patients with functional constipationMedicine 2019; 98(49): e18125 doi: 10.1097/MD.0000000000018125
36
Honghui Wang, Desheng Wang, Zhili Li, Shujuan Liu, Jingjing Dong, Jianfeng Zhang, Huijuan Wang, Minjie Wang, Bo Ji, Yinghui Li. Electroacupuncture stimulation at BL20, BL23 and SP6 prevents hind limb unloading–induced osteoporosis in ratsAcupuncture in Medicine 2021; 39(6): 656 doi: 10.1177/0964528421995494
37
Yuan Chen, Ying Zhao, Robert Yu-Sheng Tan, Pu-yue Zhang, Tao Long, Yu Shi, Hua-bin Zheng, Mi Liu. The Influence of Stomach Back-Shu and Front-Mu Points on Insular Functional Connectivity in Functional Dyspepsia Rat ModelsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2771094
38
Ya-Fan Bai, Chao Gao, Wen-Jing Li, Yi Du, Li-Xin An. Transcutaneous electrical acupuncture stimulation (TEAS) for gastrointestinal dysfunction in adults undergoing abdominal surgery: study protocol for a prospective randomized controlled trialTrials 2020; 21(1) doi: 10.1186/s13063-020-04470-4
39
Fengya Zhu, Shao Yin, Xinyun Zhu, Deya Che, Zimeng Li, Yue Zhong, Hui Yan, Daohui Gan, Lanying Yang, Xiaohan Wu, Liuying Li. Acupuncture for Relieving Abdominal Pain and Distension in Acute Pancreatitis: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Psychiatry 2021; 12 doi: 10.3389/fpsyt.2021.786401
40
Fuling Wu, Wenqin Liu, Haixing Feng, Li Long, Lianbing Hou, Chuqi Hou. Application of Traditional Chinese Medicines in Postoperative Abdominal AdhesionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8073467
41
Ying Chen, Mingmin Xu, Tinghui Hou, Lu Wang, Xiumei Feng, Ying Li. Efficacy and safety of moxibustion for patients with functional constipationMedicine 2020; 99(28): e20910 doi: 10.1097/MD.0000000000020910
42
Chang-woo Han. A Case Report of Chronic Post-gastrectomy Abdominal Pain Treated with Traditional Korean MedicineThe Journal of Internal Korean Medicine 2019; 40(5): 873 doi: 10.22246/jikm.2019.40.5.873
43
Pei-Ran Lv, Yang-Shuai Su, Wei He, Xiao-Yu Wang, Hong Shi, Xiao-Ning Zhang, Bing Zhu, Yu Kan, Li-Zhen Chen, Qiao-Feng Wu, Shu-Guang Yu, Xiang-Hong Jing. Electroacupuncture Alleviated Referral Hindpaw Hyperalgesia via Suppressing Spinal Long-Term Potentiation (LTP) in TNBS-Induced Colitis RatsNeural Plasticity 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2098083
44
Qianhua Zheng, Jing Wang, Hui Zheng, Lingyun Lu, Siyuan Zhou, Xinyu Hao, Wei Zhang, Ying Li. What types of patients with chronic diarrhea benefit more from acupuncture treatment? A secondary analysis of a randomized controlled trialEuropean Journal of Integrative Medicine 2020; 35: 101098 doi: 10.1016/j.eujim.2020.101098
45
Kajsa Landgren, Inger Hallström, Iren Tiberg. The effect of two types of minimal acupuncture on stooling, sleeping and feeding in infants with colic: secondary analysis of a multicentre RCT in Sweden (ACU-COL)Acupuncture in Medicine 2021; 39(2): 106 doi: 10.1177/0964528420920308
46
Amnon A. Berger, Yao Liu, Kevin Jin, Alicia Kaneb, Alexandra Welschmeyer, Elyse M. Cornett, Alan David Kaye, Farnad Imani, Seyed-Hosein Khademi, Giustino Varrassi, Omar Viswanath, Ivan Urits. Efficacy of Acupuncture in the Treatment of Chronic Abdominal PainAnesthesiology and Pain Medicine 2021; 11(2) doi: 10.5812/aapm.113027
47
Zihan Yin, Qiwei Xiao, Guixing Xu, Ying Cheng, Han Yang, Jun Zhou, Yanan Fu, Jiao Chen, Ling Zhao, Fanrong Liang. Acupuncture for the Postcholecystectomy Syndrome: A Systematic Review and Meta-AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7509481
48
Yu Guo, Wei Wei, Jiande DZ Chen. Effects and mechanisms of acupuncture and electroacupuncture for functional dyspepsia: A systematic reviewWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(19): 2440-2457 doi: 10.3748/wjg.v26.i19.2440
49
Ping-Hsun Lu, Jui-Lin Keng, Fu-Ming Tsai, Po-Hsuan Lu, Chan-Yen Kuo, Youhua Xu. An Apriori Algorithm-Based Association Rule Analysis to Identify Acupoint Combinations for Treating Diabetic GastroparesisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6649331
50
Yanxia Geng, Dong Chen, Jiang Zhou, Hua Jiang, Haidong Zhang. Role of Cholinergic Anti-Inflammatory Pathway in Treatment of Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury by Electroacupuncture at ZusanliEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/6471984
51
Po-Chun Hsieh, Chu-Fang Cheng, Chih-Wei Wu, I-Shiang Tzeng, Chan-Yen Kuo, Pei-Shan Hsu, Chang-Ti Lee, Min-Chien Yu, Chou-Chin Lan. Combination of Acupoints in Treating Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease: An Apriori Algorithm-Based Association Rule AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8165296
52
Jiovanni Toca-Villegas, David Esmer-Sánchez, Jesús García-Narváez, Martín Sánchez-Aguilar, Juan Francisco Hernández-Sierra. Eficacia de la auriculoterapia modificada como tratamiento para el control del dolor postoperatorio en pacientes intervenidos mediante colecistectomía laparoscópicaCirugía y Cirujanos 2017; 85(3): 220 doi: 10.1016/j.circir.2016.03.002
53
Jingming Zhao, Hui Li, Chong Shi, Tiezheng Yang, Baoshi Xu. Electroacupuncture Inhibits the Activity of Astrocytes in Spinal Cord in Rats with Visceral Hypersensitivity by Inhibiting P2Y1 Receptor-Mediated MAPK/ERK Signaling PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4956179
54
Salvador Quiroz-González, Ruben Fossion, Emma López-Espinosa, Ismael Jiménez-Estrada. Análisis de los caracteres tradicionales del deqi y propuesta de un biocircuito desde la teoría general de sistemasRevista Internacional de Acupuntura 2021; 15(2): 73 doi: 10.1016/j.acu.2021.02.002
55
Xiang Gao, Yuzhuo Zhang, Yizhe Zhang, YuTzu Ku, Yi Guo, Ying Li. Electroacupuncture for Gastrointestinal Function Recovery after Gynecological Surgery: A Systematic Review and Meta-AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8329366
56
Weipeng Sun, Minying Li, Tong Lin, Zhizhong Sun, Zhenjie Zhuang, Junmao Wen, Shuliang Ji, Yizi Xie, Jingjing Lu, Chuanjin Luo, Wei Wu, Lin Wang, Liang Zheng, Danghan Xu. Effectiveness of acupuncture for recovery of flatulence after cesarean sectionMedicine 2018; 97(50): e13352 doi: 10.1097/MD.0000000000013352
57
Hao Li, Qian Wen, Lingyun Lu, Hangqi Hu, Ying He, Yaming Zhou, Xiaoting Wu, Ning Li. Transcutaneous electrical acupoint stimulation combined with electroacupuncture for rapid recovery of patients after laparotomy for gastrointestinal surgery: a study protocol for a randomised controlled trialBMJ Open 2021; 11(11): e053309 doi: 10.1136/bmjopen-2021-053309
58
Zhi Yu. Neuromechanism of acupuncture regulating gastrointestinal motilityWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(23): 3182-3200 doi: 10.3748/wjg.v26.i23.3182
59
Xin-Tong Su, Li-Qiong Wang, Na Zhang, Jin-Ling Li, Ling-Yu Qi, Yu Wang, Jing-Wen Yang, Guang-Xia Shi, Cun-Zhi Liu. Standardizing and optimizing acupuncture treatment for irritable bowel syndrome: A Delphi expert consensus studyIntegrative Medicine Research 2021; 10(3): 100728 doi: 10.1016/j.imr.2021.100728
60
Yi Li Wang, Yang Shuai Su, Wei He, Xiang Hong Jing. Electroacupuncture relieved visceral and referred hindpaw hypersensitivity in colitis rats by inhibiting tyrosine hydroxylase expression in the sixth lumbar dorsal root gangliaNeuropeptides 2019; 77: 101957 doi: 10.1016/j.npep.2019.101957
61
Haiying Wang, Qiang Wang, Cuimei Liang, Mingxing Su, Xin Wang, Hua Li, Hui Hu, Hongjuan Fang. Acupuncture Regulating Gut Microbiota in Abdominal Obese Rats Induced by High-Fat DietEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4958294
62
Hao Wang, Wen-Jian Liu, Meng-Jie Hu, Meng-Ting Zhang, Guo-Ming Shen. Acupuncture at Gastric Back-Shu and Front-Mu Acupoints Enhances Gastric Motility via the Inhibition of the Glutamatergic System in the HippocampusEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3524641
63
Cheng-cheng Zhang, Ya-ping Lin, Yan Peng, Hai-jiao Chen, Jian-wen Yang, Wei-wei Liu, Li Liu. Study on the mechanisms of electroacupuncture for promoting gastrointestinal motility in rats with diabetic gastroparesisJournal of Acupuncture and Tuina Science 2017; 15(3): 158 doi: 10.1007/s11726-017-0994-y
64
Nancy Reyes Colín, Rebeca Alejandra Avendaño Espina. Secuelas por trauma pancreático tratado con acupuntura: presentación de casoRevista Internacional de Acupuntura 2021; 15(1): 34 doi: 10.1016/j.acu.2021.01.002
65
Yadan Zhao, Zichen Zhang, Siru Qin, Wen Fan, Wei Li, Jingyi Liu, Songtao Wang, Zhifang Xu, Meidan Zhao, Feng Zhang. Acupuncture for Parkinson’s Disease: Efficacy Evaluation and Mechanisms in the Dopaminergic Neural CircuitNeural Plasticity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9926445
66
Lin-Lin Xie, Yu-Li Zhao, Jian Yang, Hui Cheng, Zhen-Dong Zhong, Yi-Ru Liu, Xian-Lun Pang. Electroacupuncture Prevents Osteoarthritis of High-Fat Diet-Induced Obese RatsBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9380965
67
Jialei Guo, Li Yang, Jing He, Zhengming Yang. Comparison of therapeutic effects of different acupuncture and moxibustion therapies on irritable bowel syndromeMedicine 2021; 100(35): e26920 doi: 10.1097/MD.0000000000026920
68
Bo Ram Lee, Hye-Rim Kim, Eun-Sook Choi, Jung-Hoon Cho, Nam-Jun Kim, Jung-Hee Kim, Kyeong-Min Lee, Abdul Razzaq, Hansaem Choi, Yunju Hwang, Craig A. Grimes, Bong-Hyo Lee, Eunjoo Kim, Su-Il In. Enhanced Therapeutic Treatment of Colorectal Cancer Using Surface-Modified Nanoporous Acupuncture NeedlesScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-11213-0
69
Feng He, Min Wang, Xiwen Geng, Hongbin Ai. Effect of Electroacupuncture on the Activity of Corticotrophin-Releasing Hormone Neurons in the Hypothalamus and Amygdala in Rats Exposed to Restraint Water-Immersion StressAcupuncture in Medicine 2018; 36(6): 394 doi: 10.1136/acupmed-2017-011450
70
Yi Guo, Xianglu Kong, Qiuyu Cao, Yin Li, Yuzhuo Zhang, Jieming Huang, Kunyin Li, Yongge Guan. Efficacy and safety of acupuncture in postoperative ileus after gynecological surgeryMedicine 2021; 100(5): e24342 doi: 10.1097/MD.0000000000024342
71
D. I. Radkey, V. E. Writt, L. B. C. Snyder, B. G. Jones, R. A. Johnson. Gastrointestinal effects following acupuncture at Pericardium-6 and Stomach-36 in healthy dogs: a pilot studyJournal of Small Animal Practice 2019; 60(1): 38 doi: 10.1111/jsap.12935
72
Yi-Hua Liu, Yang Ye, Jia-Bin Zheng, Xue-Qian Wang, Ying Zhang, Hong-Sheng Lin. Acupuncture for enhancing early recovery of bowel function in cancerMedicine 2017; 96(17): e6644 doi: 10.1097/MD.0000000000006644
73
Gang Ma, Pingping Hu, Bo Zhang, Feng Xu, Jieyun Yin, Xiaozhong Yang, Lin Lin, Jiande D. Z. Chen. Transcutaneous electrical acustimulation synchronized with inspiration improves gastric accommodation impaired by cold stress in healthy subjectsNeurogastroenterology & Motility 2019; 31(2): e13491 doi: 10.1111/nmo.13491
74
Aram Han, Hyun-Jin Lee, Yun-jae Cho, Chang-Yul Keum, Chae-rim Yoon, Su-hyun Choi, Na-yeon Ha, Jinsung Kim. A Case Study of Korean Medical Treatment for Indigestion and Abdominal Pain after GastrectomyThe Journal of Internal Korean Medicine 2022; 43(2): 201 doi: 10.22246/jikm.2022.43.2.201
75
Yi-Hua Liu, Guang-Tong Dong, Yang Ye, Jia-Bin Zheng, Ying Zhang, Hong-Sheng Lin, Xue-Qian Wang. Effectiveness of Acupuncture for Early Recovery of Bowel Function in Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/2504021
76
Liang Chao, Wang Yuan, Xu Bin, Yu Zhi. Effect of acupuncture at three different acupoints on electrical activity of gastric distention-affected neurons in rat medial vestibular nucleusJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(1): 125 doi: 10.1016/j.jtcm.2018.02.002
77
Chang Liu, Tingting Pang, Shuang Yin, Jiahui Li, Junjie Yao, Hongmei Li, Huijuan Lou, Siyuan Lei, Jiangchun Zhang, Li Dong, Yufeng Wang. Curative efficiency and adverse events of alternative therapy and medicine for functional constipation in adultsMedicine 2022; 101(14): e29082 doi: 10.1097/MD.0000000000029082
78
Sam-Ro Lee, Sungha Kim, Chul-Eun Park, Jun-Hwan Lee, Dong-Hyo Lee. Effect of Korean medicine as add-on therapy to phototherapy for psoriasisMedicine 2019; 98(11): e14526 doi: 10.1097/MD.0000000000014526
79
Zhirong Zhang, Ying Shi, Danli Cai, Shuifang Jin, Chen Zhu, Yingying Shen, Wen Feng, Ronglin Jiang, Lingcong Wang. Effect of Electroacupuncture at ST36 on the Intestinal Mucosal Mechanical Barrier and Expression of Occludin in a Rat Model of SepsisAcupuncture in Medicine 2018; 36(5): 333 doi: 10.1136/acupmed-2016-011187
80
Linda Anh Nguyen, Linda Lee. Nausea and Vomiting2017; : 165 doi: 10.1007/978-3-319-34076-0_12
81
Jiajing Hong, Jian Chen, Junming Kan, Mingjun Liu, Dongyu Yang, Riaz Ullah. Effects of Acupuncture Treatment in Reducing Sleep Disorder and Gut Microbiota Alterations in PCPA-Induced Insomnia MiceEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3626120
82
Huaiyu Li, Yun Chen, Ziyi Hu, Ying Yi, Jing Ye, Yuliang Zhou, Zhiying Yu, Haiyi Tang. Comparison of acupuncture and pinaverium bromide in the treatment of irritable bowel syndromeMedicine 2021; 100(16): e25604 doi: 10.1097/MD.0000000000025604
83
Yuantao Hou, Qi Yan, Haiyan An, Junlu Wang, Ming Tian, Wensheng Zhao, Anshi Wu, Yi Feng. The use and protective effects of transcutaneous electrical acupoint stimulation during abdominal surgery: study protocol for a multicenter randomized parallel controlled trialTrials 2019; 20(1) doi: 10.1186/s13063-019-3558-2
84
Ying Wang, Qin Wang, Yalan Peng, Yonggang Zhang, Nian Li, Xing Liao. Dissemination of Acupuncture-Moxibustion Clinical Practice Guidelines among Clinical Practitioners: A Systematic Review of Quality Assessment StudiesEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8334397
85
Shanshan Li, Suhong Zhao, Yi Guo, Yuanzhen Yang, Jin Huang, Jiaqi Wang, Shanshan Lu, Bin Wang, Chao Chai, Zhifang Xu, Yenlie Chin. Clinical Efficacy and Potential Mechanisms of Acupoint Stimulation Combined With Chemotherapy in Combating Cancer: A Review and ProspectsFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.864046
86
Xue Ma, Qiang Wang, Wei Yuan, Yuan Wang, Feng Zhou, Kaiwen Kang, Xiaopeng Tong, Zhibin Liu. Electroacupuncture Alleviates Neuroinflammation and Motor Dysfunction by Regulating Intestinal Barrier Function in a Mouse Model of Parkinson DiseaseJournal of Neuropathology & Experimental Neurology 2021; 80(9): 844 doi: 10.1093/jnen/nlab046
87
Kang Wang, Yuan Xu, Yan Niu, Yangyang Liu, Hezheng Lai, Zhifang Xu, Kuo Zhang, Yongming Guo, Yi Guo. Effects of Varying Acupuncture Manipulations at ST36 (Zusanli) on Gastric Electrical Frequency and Amplitude in Bradygastria RabbitsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9357120
88
Sunjung Park, Jun-Hwan Lee, Eun Jin Yang. Effects of Acupuncture on Alzheimer’s Disease in Animal-Based ResearchEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/6512520