BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Siddharth Narayanan, Gopalakrishnan Loganathan, Maheswaran Dhanasekaran, William Tucker, Ankit Patel, Venugopal Subhashree, SriPrakash Mokshagundam, Michael G Hughes, Stuart K Williams, Appakalai N Balamurugan 
World J Transplant 7(2):117-128. Published online Apr 24, 2017. doi: 10.5500/wjt.v7.i2.117
Minireviews
Vivek B Kute, Himanshu V Patel, Pankaj R Shah, Pranjal R Modi, Veena R Shah, Sayyed J Rizvi, Bipin C Pal, Manisha P Modi, Priya S Shah, Umesh T Varyani, Pavan S Wakhare, Saiprasad G Shinde, Vijay A Ghodela, Minaxi H Patel, Varsha B Trivedi, Hargovind L Trivedi 
World J Transplant 7(2):134-143. Published online Apr 24, 2017. doi: 10.5500/wjt.v7.i2.134
Meta-Analysis