BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Clinical Trials Study
Kai-Bo Chen, Yi-Qiao Lu, Jian-De Chen, Di-Ke Shi, Zhi-Hui Huang, Yi-Xiong Zheng, Xiao-Li Jin, Zhe-Fang Wang, Wei-Dong Zhang, Yi Huang, Zhi-Wei Wu, Guo-Ping Zhang, Hang Zhang, Ying-Hao Jiang, Li Chen 
World J Gastrointest Surg 10(2):13-20. Published online Feb 27, 2018. doi: 10.4240/wjgs.v10.i2.13
Observational Study