BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Kiyoshi Maeda, Masatusne Shibutani, Hiroshi Otani, Hisashi Nagahara, Tetsuro Ikeya, Yasuhito Iseki, Hiroaki Tanaka, Kazuya Muguruma, Kosei Hirakawa 
World J Gastrointest Oncol 7(8):111-117. Published online Aug 15, 2015. doi: 10.4251/wjgo.v7.i8.111
Case Report
Taisuke Imamura, Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Hiroki Kobayashi, Mahito Miyamae, Shoji Hirajima, Tsutomu Kawaguchi, Takeshi Kubota, Toshiyuki Kosuga, Kazuma Okamoto, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Kiyoshi Ogiso, Nobuaki Yagi, Akio Yanagisawa, Takashi Ando, Eigo Otsuji 
World J Gastrointest Oncol 7(8):118-122. Published online Aug 15, 2015. doi: 10.4251/wjgo.v7.i8.118