BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Article
Yohei Takeda, Kazuo Yashima, Akihiro Hayashi, Shuji Sasaki, Koichiro Kawaguchi, Kenichi Harada, Yoshikazu Murawaki, Hisao Ito 
World J Gastrointest Oncol 4(6):131-137. Published online Jun 15, 2012. doi: 10.4251/wjgo.v4.i6.131
Brief Article
Wen Meng, Hong-Hong Zhu, Ze-Feng Xu, Shan-Rong Cai, Qi Dong, Qiang-Rong Pan, Shu Zheng, Su-Zhan Zhang 
World J Gastrointest Oncol 4(6):145-151. Published online Jun 15, 2012. doi: 10.4251/wjgo.v4.i6.145
Case Report
Cristian Ghetie, Daniel Cornfeld, Vassilios S Ramfidis, Kostas N Syrigos, Muhammad W Saif 
World J Gastrointest Oncol 4(6):152-155. Published online Jun 15, 2012. doi: 10.4251/wjgo.v4.i6.152