BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Toshiyuki Yoshio, Tsutomu Nishida, Yoshito Hayashi, Hideki Iijima, Masahiko Tsujii, Junko Fujisaki, Tetsuo Takehara 
World J Gastrointest Endosc 8(20):756-762. Published online Dec 16, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i20.756
Retrospective Study
Darren D Ballard, Neel Choksi, Jingmei Lin, Eun-Young Choi, B Joseph Elmunzer, Henry Appelman, Douglas K Rex, Hala Fatima, William Kessler, John M DeWitt 
World J Gastrointest Endosc 8(20):763-769. Published online Dec 16, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i20.763
Shiro Hayashi, Tsutomu Nishida, Hiromi Shimakoshi, Akiyoshi Shimoda, Takahiro Amano, Aya Sugimoto, Kei Takahashi, Kaori Mukai, Tokuhiro Matsubara, Masashi Yamamoto, Sachiko Nakajima, Koji Fukui, Masami Inada 
World J Gastrointest Endosc 8(20):777-784. Published online Dec 16, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i20.777
Observational Study
Ryota Niikura, Naoyoshi Nagata, Hisashi Doyama, Ryosuke Ota, Naoki Ishii, Katsuhiro Mabe, Tsutomu Nishida, Takuto Hikichi, Kazuki Sumiyama, Jun Nishikawa, Toshio Uraoka, Shu Kiyotoki, Mitsuhiro Fujishiro, Kazuhiko Koike 
World J Gastrointest Endosc 8(20):785-794. Published online Dec 16, 2016. doi: 10.4253/wjge.v8.i20.785