BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Observational Study
Chang-Feng Dong, Jia Xiao, Ling-Bo Shan, Han-Ying Li, Yong-Jia Xiong, Gui-Lin Yang, Jing Liu, Si-Min Yao, Sha-Xi Li, Xiao-Hua Le, Jing Yuan, Bo-Ping Zhou, George L Tipoe, Ying-Xia Liu 
World J Hepatol 8(14):616-624. Published online May 18, 2016. doi: 10.4254/wjh.v8.i14.616
Randomized Clinical Trial
Case Report