BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Retrospective Cohort Study
Ming-Hui Li, Yao Xie, Lu Zhang, Yao Lu, Ge Shen, Shu-Ling Wu, Min Chang, Cai-Qin Mu, Lei-Ping Hu, Wen-Hao Hua, Shu-Jing Song, Shu-Feng Zhang, Jun Cheng, Dao-Zhen Xu 
World J Hepatol 8(15):637-643. Published online May 28, 2016. doi: 10.4254/wjh.v8.i15.637
Retrospective Study
Wong Hoi She, Tan To Cheung, Wing Chiu Dai, Simon H Y Tsang, Albert C Y Chan, Daniel K H Tong, Gilberto K K Leung, Chung Mau Lo 
World J Hepatol 8(15):644-648. Published online May 28, 2016. doi: 10.4254/wjh.v8.i15.644
Observational Study
Ezequiel Ridruejo, Fernando Bessone, Jorge R Daruich, Chris Estes, Adrián C Gadano, Homie Razavi, Federico G Villamil, Marcelo O Silva 
World J Hepatol 8(15):649-658. Published online May 28, 2016. doi: 10.4254/wjh.v8.i15.649
Case Report