BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Basic Study
Jin-Dong Zhao, Yan Li, Min Sun, Chan-Juan Yu, Jia-Yun Li, Si-Hai Wang, Di Yang, Cheng-Lin Guo, Xue Du, Wen-Jin Zhang, Ruo-Dong Cheng, Xiao-Chuan Diao, Zhao-Hui Fang 
World J Gastroenterol 27(8):708-724. Published online Feb 28, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i8.708
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report