BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Basic Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Shih-Ya Hung, Hung-Chang Chen, Tao-Wei Ke, Jiann-Hwa Chen, Koung-Hung Hsiao, Hwei-Ming Wang, Hua-Che Chiang, Sheng-Chi Chang, Yi-Chang Chen, Ming-Hao Hsieh, Yuan-Yao Tsai, Yo-Wen Hsieh, William Tzu-Liang Chen 
World J Gastroenterol 27(5):428-441. Published online Feb 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i5.428
Case Report
Heng Yeh, Chia-Jung Kuo, Ren-Chin Wu, Chien-Ming Chen, Wen-Sy Tsai, Ming-Yao Su, Cheng-Tang Chiu, Puo-Hsien Le 
World J Gastroenterol 27(5):442-448. Published online Feb 7, 2021. doi: 10.3748/wjg.v27.i5.442