BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Minireviews
Basic Study
Wen-Tao Wang, Xue-Qi Zhao, Gui-Ping Li, Yi-Zhi Chen, Lin Wang, Mei-Fang Han, Wei-Na Li, Tao Chen, Guang Chen, Dong Xu, Qin Ning, Xi-Ping Zhao 
World J Gastroenterol 25(16):1950-1963. Published online Apr 28, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i16.1950
Retrospective Study
Observational Study
Case Report