BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Guidelines For Basic Science
Review
Paulo Fernando Martins Pinheiro, Ana Cristina Simões e Silva, Regina Maria Pereira 
World J Gastroenterol 18(28):3662-3672. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3662
Original Article
Yoshiki Naito, Hironori Kusano, Osamu Nakashima, Eiji Sadashima, Satoshi Hattori, Tomoki Taira, Akihiko Kawahara, Yoshinobu Okabe, Kazuhide Shimamatsu, Jun Taguchi, Seiya Momosaki, Koji Irie, Rin Yamaguchi, Hiroshi Yokomizo, Michiko Nagamine, Seiji Fukuda, Shinichi Sugiyama, Naoyo Nishida, Koichi Higaki, Munehiro Yoshitomi, Masafumi Yasunaga, Koji Okuda, Hisafumi Kinoshita, Masamichi Nakayama, Makiko Yasumoto, Jun Akiba, Masayoshi Kage, Hirohisa Yano 
World J Gastroenterol 18(28):3673-3680. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3673
Wen-Jin Zhang, Hai-Yang Xie, Xin Duan, Yun-Le Wan, Chuan-Hui Peng, Shao-Hua Shi, Rong Su, Zhang-Hui Zheng, Le-Lin Pan, Lin Zhou, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 18(28):3681-3695. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3681
Brief Article
Therese Djärv, Anna Wikman, Helena Nordenstedt, Asif Johar, Jesper Lagergren, Pernilla Lagergren 
World J Gastroenterol 18(28):3710-3714. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3710
Linda Bjork Olafsdottir, Hallgrímur Gudjonsson, Heidur Hrund Jonsdottir, Jon Steinar Jonsson, Einar Bjornsson, Bjarni Thjodleifsson 
World J Gastroenterol 18(28):3715-3720. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3715
Takaya Aoki, Takeshi Nakajima, Yutaka Saito, Takahisa Matsuda, Taku Sakamoto, Takao Itoi, Yassir Khiyar, Fuminori Moriyasu 
World J Gastroenterol 18(28):3721-3726. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3721
Yuhki Sakuraoka, Tokihiko Sawada, Takayuki Shiraki, Kyunghwa Park, Yuhichiro Sakurai, Naohisa Tomosugi, Keiichi Kubota 
World J Gastroenterol 18(28):3727-3731. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3727
Xiao-Lei Shi, Yue Zhang, Xue-Hui Chu, Bing Han, Jin-Yang Gu, Jiang-Qiang Xiao, Jia-Jun Tan, Zhong-Ze Gu, Hao-Zhen Ren, Xian-Wen Yuan, Yi-Tao Ding 
World J Gastroenterol 18(28):3752-3760. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3752
Case Report
Akihiko Tsuchida, Yuichi Nagakawa, Kazuhiko Kasuya, Bunso Kyo, Takahisa Ikeda, Yoshiaki Suzuki, Tatsuya Aoki, Takao Itoi 
World J Gastroenterol 18(28):3761-3764. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3761
Tatsuya Koshitani, Shogo Matsuda, Koji Takai, Takayuki Motoyoshi, Makoto Nishikata, Yasuhide Yamashita, Toshihiko Kirishima, Naomi Yoshinami, Hiroyuki Shintani, Toshikazu Yoshikawa 
World J Gastroenterol 18(28):3765-3769. Published online Jul 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i28.3765