BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Original Article
Brief Article
Wen-Yi Wu, Xiang-Yang Xue, Zhe-Jing Chen, Shao-Liang Han, Ying-Peng Huang, Li-Fang Zhang, Guan-Bao Zhu, Xian Shen 
World J Gastroenterol 17(31):3645-3651. Published online Aug 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i31.3645