BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang XD, Lu J, Lin YS, Gao C, Qi F. Functional role of long non-coding RNA CASC19/miR-140-5p/CEMIP axis in colorectal cancer progression in vitroWorld J Gastroenterol 2019; 25(14): 1697-1714 [PMID: 31011255 DOI: 10.3748/wjg.v25.i14.1697]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i14/1697.htm
Number Citing Articles
1
Zuohua Miao, Suyun Liu, Xuewen Xiao, Dan Li. LINC00342 regulates cell proliferation, apoptosis, migration and invasion in colon adenocarcinoma via miR-545-5p/MDM2 axisGene 2020; 743: 144604 doi: 10.1016/j.gene.2020.144604
2
Liye Wang, Kwang Bog Cho, Yan Li, Gabriel Tao, Zuoxu Xie, Bin Guo. Long Noncoding RNA (lncRNA)-Mediated Competing Endogenous RNA Networks Provide Novel Potential Biomarkers and Therapeutic Targets for Colorectal CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(22): 5758 doi: 10.3390/ijms20225758
3
Mohammad Hasan Soheilifar, Michael Grusch, Hoda Keshmiri Neghab, Razieh Amini, Hamid Maadi, Massoud Saidijam, Zhixiang Wang. Angioregulatory microRNAs in Colorectal CancerCancers 2019; 12(1): 71 doi: 10.3390/cancers12010071
4
Kevin Domanegg, Jonathan P. Sleeman, Anja Schmaus. CEMIP, a Promising Biomarker That Promotes the Progression and Metastasis of Colorectal and Other Types of CancerCancers 2022; 14(20): 5093 doi: 10.3390/cancers14205093
5
Yu Chen, Hu Zhou, Wen-Jing Jiang, Jia-Fei Wang, Yuan Tian, Yan Jiang, Bai-Rong Xia. The role of CEMIP in tumors: An update based on cellular and molecular insightsBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 146: 112504 doi: 10.1016/j.biopha.2021.112504
6
Yang Liu, Gang Hu, Yuetong Li, Xinyi Kong, Kaming Yang, Zhenlin Li, Wanwen Lao, Jiaxin Li, Jianhua Zhong, Shitong Zhang, Yuxin Leng, Changlong Bi, Aixia Zhai. Research on the biological mechanism and potential application of CEMIPFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1222425
7
Jingmei Liu, Wei Yan, Ping Han, Dean Tian. The emerging role of KIAA1199 in cancer development and therapyBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 138: 111507 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111507
8
Tao Zhang, Fenfen Xiang, Xiaoxiao Li, Zixi Chen, Jun Wang, Jiahui Guo, Shanshan Zhu, Jun Zhou, Xiangdong Kang, Rong Wu. Mechanistic study on ursolic acid inhibiting the growth of colorectal cancer cells through the downregulation of TGF‐β3 by miR‐140‐5pJournal of Biochemical and Molecular Toxicology 2024; 38(1) doi: 10.1002/jbt.23581
9
Ante Mihaljevic, Philip D. Rubin, Panagiotis Chouvardas, Roberta Esposito. Cell type specific long non-coding RNA targets identified by integrative analysis of single-cell and bulk colorectal cancer transcriptomesScientific Reports 2024; 14(1) doi: 10.1038/s41598-024-61430-7
10
Jianian Guo, Tingting Xie, Shi Zhang. Linc00239 Promotes Colorectal Cancer Development via MicroRNA-182-5p/Metadherin AxisBiochemical Genetics 2024; 62(3): 1727 doi: 10.1007/s10528-023-10510-w
11
Yinxin Wu, Jie Mou, Gang Zhou, Chengfu Yuan. CASC19: An Oncogenic Long Non-coding RNA in Different CancersCurrent Pharmaceutical Design 2024; 30(15): 1157 doi: 10.2174/0113816128300061240319034243
12
Claire Wilson, Aditi Kanhere. 8q24.21 Locus: A Paradigm to Link Non-Coding RNAs, Genome Polymorphisms and CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1094 doi: 10.3390/ijms22031094
13
Loganayaki Periyasamy, Bharathi Muruganantham, Woo-Yoon Park, Sridhar Muthusami. Phyto-targeting the CEMIP Expression as a Strategy to Prevent Pancreatic Cancer MetastasisCurrent Pharmaceutical Design 2022; 28(11): 922 doi: 10.2174/1381612828666220302153201
14
Wenkun Li, Qian Li, Jiang Ge, Yun Wang, Nanshan Li, Yueqiong Lao, Yadan Wang, Kuiliang Liu, Chunmei Guo, Wu Lin, Guojun Jiang, Nan Wei, Canghai Wang, Hong Liu, Jing Wu, Sumanta Chatterjee. Comprehensive Analysis of Differentially Expressed Long Noncoding RNA-mRNA in the Adenoma-Carcinoma Sequence of DNA Mismatch Repair Proficient Colon CancerJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9977695
15
Xiangguang Miao, Yukai Wang, Zhiguo Miao, Haili Pan. A comprehensive review of the progress of cell migration inducing hyaluronidase 1Medicine 2022; 101(47): e31610 doi: 10.1097/MD.0000000000031610
16
Hao Rong, Yanguo Li, Shiyun Hu, Liuying Gao, Tianfei Yi, Yangyang Xie, Ping Cai, Jianjiong Li, Xiaoyu Dai, Meng Ye, Qi Liao. Prognostic signatures and potential pathogenesis of eRNAs‐related genes in colon adenocarcinomaMolecular Carcinogenesis 2022; 61(1): 59 doi: 10.1002/mc.23359
17
Shenglan Huang, Dan Li, Lingling Zhuang, Jian Zhang, Jianbing Wu. Identification of an Epithelial-Mesenchymal Transition-Related Long Non-coding RNA Prognostic Signature to Determine the Prognosis and Drug Treatment of Hepatocellular Carcinoma PatientsFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.850343
18
Chen Mi, Dan Zhang, Yarui Li, Mudan Ren, Wenhui Ma, Guifang Lu, Shuixiang He. miR-4677-3p participates proliferation and metastases of gastric cancer cell via CEMIP-PI3K/AKT signaling pathwayCell Cycle 2021; 20(19): 1978 doi: 10.1080/15384101.2021.1971375
19
凤凤 安. Research Progress of Long Non-Coding RNA CASC19 in TumorsAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(09): 15092 doi: 10.12677/ACM.2023.1392110
20
Gustavo Lovatto Michaelsen, Lívia dos Reis Edinger da Silva, Douglas Silva de Lima, Mariane da Cunha Jaeger, André Tesainer Brunetto, Rodrigo Juliani Siqueira Dalmolin, Marialva Sinigaglia. A Prognostic Methylation-Driven Two-Gene Signature in MedulloblastomaJournal of Molecular Neuroscience 2024; 74(2) doi: 10.1007/s12031-024-02203-9
21
Ulrik Korsgaard, Juan L. García-Rodríguez, Theresa Jakobsen, Ulvi Ahmadov, Kim-Gwendolyn Dietrich, Stine M. Vissing, Thea P. Paasch, Jan Lindebjerg, Jørgen Kjems, Henrik Hager, Lasse S. Kristensen. The Transcriptional Landscape of Coding and Noncoding RNAs in Recurrent and Nonrecurrent Colon CancerThe American Journal of Pathology 2024;  doi: 10.1016/j.ajpath.2024.04.003
22
Jingyi Chen, Yuxuan Song, Mei Li, Yu Zhang, Tingru Lin, Jie Sun, Di Wang, Yulan Liu, Jingzhu Guo, Weidong Yu. Comprehensive analysis of ceRNA networks reveals prognostic lncRNAs related to immune infiltration in colorectal cancerBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-07995-2
23
Qing Chen, Lin Zhou, De Ma, Juan Hou, Yuxin Lin, Jie Wu, Min Tao. LncRNA GAS6-AS1 facilitates tumorigenesis and metastasis of colorectal cancer by regulating TRIM14 through miR-370-3p/miR-1296-5p and FUSJournal of Translational Medicine 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12967-022-03550-0
24
Yue-Ling Peng, Ya-Fang Dong, Li-Li Guo, Mu-Ye Li, Hui Liao, Rong-Shan Li, Afsheen Raza. Identification and validation of a m7G-related lncRNA signature for predicting the prognosis and therapy response in hepatocellular carcinomaPLOS ONE 2023; 18(8): e0289552 doi: 10.1371/journal.pone.0289552
25
Yingmin Jin, Liying Sun, Yingying Chen, Yue Lu. The homologous tumor‐derived‐exosomes loaded with miR‐1270 selectively enhanced the suppression effect for colorectal cancer cellsCancer Medicine 2024; 13(1) doi: 10.1002/cam4.6936
26
Lijun Wang, Cunzhi Lin, Nina Sun, Qiang Wang, Xiaoqian Ding, Yong Sun. Long non‐coding RNA CASC19 facilitates non‐small cell lung cancer cell proliferation and metastasis by targeting the miR‐301b‐3p/LDLR axisThe Journal of Gene Medicine 2020; 22(12) doi: 10.1002/jgm.3254
27
Ke-Shu Shan, Wei-Wei Li, Wang Ren, Shuai Kong, Li-Pan Peng, Hong-Qing Zhuo, Shu-Bo Tian. LncRNA cancer susceptibility 20 regulates the metastasis of human gastric cancer cells <i>via</i> the miR-143-5p/MEMO1 molecular axisWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(16): 1656-1670 doi: 10.3748/wjg.v28.i16.1656
28
Christian T. Stackhouse, Joshua C. Anderson, Zongliang Yue, Thanh Nguyen, Nicholas J. Eustace, Catherine P. Langford, Jelai Wang, James R. Rowland, Chuan Xing, Fady M. Mikhail, Xiangqin Cui, Hasan Alrefai, Ryan E. Bash, Kevin J. Lee, Eddy S. Yang, Anita B. Hjelmeland, C. Ryan Miller, Jake Y. Chen, G. Yancey Gillespie, Christopher D. Willey. An in vivo model of glioblastoma radiation resistance identifies long noncoding RNAs and targetable kinasesJCI Insight 2022; 7(16) doi: 10.1172/jci.insight.148717
29
Zhiming Liao, Hui Nie, Yutong Wang, Jingjing Luo, Jianhua Zhou, Chunlin Ou. The Emerging Landscape of Long Non-Coding RNAs in Colorectal Cancer MetastasisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.641343
30
Ali Khalafizadeh, Seyedeh Donya Hashemizadegan, Fatemeh Shokri, Babak Bakhshinejad, Keyvan Jabbari, Mahsa Motavaf, Sadegh Babashah. Competitive endogenous RNA networks: Decoding the role of long non‐coding RNAs and circular RNAs in colorectal cancer chemoresistanceJournal of Cellular and Molecular Medicine 2024; 28(7) doi: 10.1111/jcmm.18197
31
De-Zhong Wang, Guan-Yang Chen, Yi-Feng Li, Neng-Wei Zhang. Comprehensive analysis of long non-coding RNA and mRNA expression profile in rectal cancerChinese Medical Journal 2020; 133(11): 1312 doi: 10.1097/CM9.0000000000000753
32
Kun Guo, Wenbin Gong, Qin Wang, Guosheng Gu, Tao Zheng, Ying Li, Weijie Li, Miao Fang, Haohao Xie, Chao Yue, Jianbo Yang, Zhiqiang Zhu. LINC01106 drives colorectal cancer growth and stemness through a positive feedback loop to regulate the Gli family factorsCell Death & Disease 2020; 11(10) doi: 10.1038/s41419-020-03026-3
33
Liang-Yu Zhao, Guo-Jun Xin, Yuan-Yuan Tang, Xiao-Fei Li, Yu-Zhen Li, Ning Tang, Yu-Hong Ma. miR-664b-3p inhibits colon cell carcinoma via negatively regulating Budding uninhibited by benzimidazole 3Bioengineered 2022; 13(3): 4857 doi: 10.1080/21655979.2022.2036400
34
Hongxia Liu, Wang Zheng, Qianping Chen, Yuchuan Zhou, Yan Pan, Jianghong Zhang, Yang Bai, Chunlin Shao. lncRNA CASC19 Contributes to Radioresistance of Nasopharyngeal Carcinoma by Promoting Autophagy via AMPK-mTOR PathwayInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1407 doi: 10.3390/ijms22031407
35
Shidong Wang, Chen Qiao, Rui Fang, Shuyue Yang, Guiping Zhao, Si Liu, Peng Li. LncRNA CASC19: a novel oncogene involved in human cancerClinical and Translational Oncology 2023; 25(10): 2841 doi: 10.1007/s12094-023-03165-x
36
Wen-Jie Wang, Chang-An Guo, Rui Li, Zi-Peng Xu, Jian-Ping Yu, Yan Ye, Jun Zhao, Jing Wang, Wen-An Wang, An Zhang, Hong-Tao Li, Chen Wang, Hong-Bin Liu. Long non-coding RNA CASC19 is associated with the progression and prognosis of advanced gastric cancerAging 2019; 11(15): 5829 doi: 10.18632/aging.102190
37
Ning Zhang, Xuehua Yu, Hui Sun, Yunhong Zhao, Jing Wu, Gaifang Liu. A prognostic and immunotherapy effectiveness model for pancreatic adenocarcinoma based on cuproptosis-related lncRNAs signatureMedicine 2023; 102(42): e35167 doi: 10.1097/MD.0000000000035167
38
Khatere Mokhtari, Maryam Peymani, Mohsen Rashidi, Kiavash Hushmandi, Kamran Ghaedi, Afshin Taheriazam, Mehrdad Hashemi. Colon cancer transcriptomeProgress in Biophysics and Molecular Biology 2023; : 49 doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2023.04.002
39
Wen-bo Long, Xia Pu, Yi Tang, Ming Li, Yun Liu, Qin She, Ya-lan Wang, Qin-xi Guo. Arginine ADP-ribosyltransferase 1 Regulates Glycolysis in Colorectal Cancer via the PI3K/AKT/HIF1α PathwayCurrent Medical Science 2022; 42(4): 733 doi: 10.1007/s11596-022-2606-4
40
Mohammad Hossein Akhbari, Zahra Zafari, Mohsen Sheykhhasan. Competing Endogenous RNAs (ceRNAs) in Colorectal Cancer: A ReviewExpert Reviews in Molecular Medicine 2022; 24 doi: 10.1017/erm.2022.21
41
Shidong Wang, Chen Qiao, Jun Li, Si Liu, Peng Li. LncRNA CASC19 promotes gastric cancer progression through preventing CREB1 protein ubiquitin/proteasome-dependent degradationCarcinogenesis 2023; 44(3): 209 doi: 10.1093/carcin/bgad001
42
Ying Hou, Yipeng Tang, Chi Ma, Jingbo Yu, Youpeng Jia. Overexpression of CASC19 contributes to tumor progression and predicts poor prognosis after radical resection in hepatocellular carcinomaDigestive and Liver Disease 2023; 55(6): 799 doi: 10.1016/j.dld.2022.12.001
43
Yu Luo, Feng Liu, Chunhui Yan, Wei Qu, Liang Zhu, Zheng Guo, Fan Zhou, Wei Zhang. <p>Long Non-Coding RNA <em>CASC19</em> Sponges microRNA-532 and Promotes Oncogenicity of Clear Cell Renal Cell Carcinoma by Increasing ETS1 Expression</p>Cancer Management and Research 2020; : 2195 doi: 10.2147/CMAR.S242472