BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jian ZC, Long JF, Liu YJ, Hu XD, Liu JB, Shi XQ, Li WS, Qian LX. Diagnostic value of two dimensional shear wave elastography combined with texture analysis in early liver fibrosis. World J Clin Cases 2019; 7(10): 1122-1132 [PMID: 31183343 DOI: 10.12998/wjcc.v7.i10.1122]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v7/i10/1122.htm
Number Citing Articles
1
Salma Moalla, Charly Girot, Stéphanie Franchi-Abella, Samy Ammari, Corinne Balleyguier, Nathalie Lassau, Stéphanie Pitre-Champagnat. Methodological Study to Investigate the Potential of Ultrasound-Based Elastography and Texture as Biomarkers to Monitor Liver TumorsDiagnostics 2020; 10(10): 811 doi: 10.3390/diagnostics10100811
2
Xiuru Gong, Yaxin Guo, Tingting Zhu, Dongwei Xing, Qi Shi, Minguang Zhang. Noninvasive assessment of significant liver fibrosis in rabbits by spectral CT parameters and texture analysisJapanese Journal of Radiology 2023; 41(9): 983 doi: 10.1007/s11604-023-01423-0
3
Hong Wei, Han-Yu Jiang, Mou Li, Tong Zhang, Bin Song. Two-dimensional shear wave elastography for significant liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: A systematic review and meta-analysisEuropean Journal of Radiology 2020; 124: 108839 doi: 10.1016/j.ejrad.2020.108839
4
Shiman Wu, Xianfu Meng, Xingwu Jiang, Yelin Wu, Shaojie Zhai, Xiaoshuang Wang, Yanyan Liu, Jiawen Zhang, Xinxin Zhao, Yan Zhou, Wenbo Bu, Zhenwei Yao. Harnessing X‐Ray Energy‐Dependent Attenuation of Bismuth‐Based Nanoprobes for Accurate Diagnosis of Liver FibrosisAdvanced Science 2021; 8(11) doi: 10.1002/advs.202002548
5
Hiroko Naganuma, Hideaki Ishida, Atsushi Uno, Hiroshi Nagai, Masahiro Ogawa, Naohisa Kamiyama. Refraction artifact on abdominal sonogramJournal of Medical Ultrasonics 2021; 48(3): 273 doi: 10.1007/s10396-021-01097-z
6
Xinxin Xu, Hong Zhu, Ruokun Li, Huimin Lin, Robert Grimm, Caixia Fu, Fuhua Yan. Whole-liver histogram and texture analysis on T1 maps improves the risk stratification of advanced fibrosis in NAFLDEuropean Radiology 2021; 31(3): 1748 doi: 10.1007/s00330-020-07235-4
7
Mingyang Jiang, Qianchun Ma, Junqing Huang, Shenghui Bi, Songjun Zeng. NIR-II emissive nanoprobe for non-invasive monitoring of liver fibrosis and in-situ ratiometric visualization of NO gas-based therapy processChemical Engineering Journal 2023; 475: 145977 doi: 10.1016/j.cej.2023.145977
8
Seda Nida KARAKÜÇÜK, Adil DOĞAN, Murat BAYKARA, Selma URFALIOGLU. Evaluation of optic nerve by histogram analysis on MRI in patients with isolated optic neuritisThe European Research Journal 2023; 9(2): 285 doi: 10.18621/eurj.1073259
9
Bing-Jie Ju, Ming Jin, Yang Tian, Xiang Zhen, De-Xing Kong, Wei-Lin Wang, Sheng Yan. Model for liver hardness using two-dimensional shear wave elastography, durometer, and preoperative biomarkersWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2021; 13(2): 127-140 doi: 10.4240/wjgs.v13.i2.127
10
Xiaozhuan Zhou, Jiawei Rao, Xukun Wu, Ronghai Deng, Yi Ma. Comparison of 2-D Shear Wave Elastography and Point Shear Wave Elastography for Assessing Liver FibrosisUltrasound in Medicine & Biology 2021; 47(3): 408 doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2020.11.013
11
Li-Hong Gu, Guang-Xiang Gu, Ping Wan, Feng-Hua Li, Qiang Xia. The utility of two-dimensional shear wave elastography and texture analysis for monitoring liver fibrosis in rat modelHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2021; 20(1): 46 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.05.008
12
Hiroko Naganuma, Hideaki Ishida, Atsushi Uno, Hiroshi Nagai, Hidekatsu Kuroda, Masahiro Ogawa. Diagnostic problems in two-dimensional shear wave elastography of the liverWorld Journal of Radiology 2020; 12(5): 76-86 doi: 10.4329/wjr.v12.i5.76
13
Yuhan Li, Muhsin H. Younis, Han Wang, Jian Zhang, Weibo Cai, Dalong Ni. Spectral computed tomography with inorganic nanomaterials: State-of-the-artAdvanced Drug Delivery Reviews 2022; 189: 114524 doi: 10.1016/j.addr.2022.114524