BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Fan RY, Wang XW, Xue LJ, An R, Sheng JQ. Cronkhite-Canada syndrome polyps infiltrated with IgG4-positive plasma cells. World J Clin Cases 2016; 4(8): 248-252 [PMID: 27574615 DOI: 10.12998/wjcc.v4.i8.248]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v4/i8/248.htm
Number Citing Articles
1
Vishal S. Chandan. Surgical Pathology of Non-neoplastic Gastrointestinal Diseases2019; : 479 doi: 10.1007/978-3-030-15573-5_18
2
Yan-Qing Lv, Mei-Lan Wang, Tong-Yu Tang, Yu-Qin Li. Comprehensive treatment and a rare presentation of Cronkhite–Canada syndrome: Two case reports and review of literatureWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2023; 15(11): 2646-2656 doi: 10.4240/wjgs.v15.i11.2646
3
Xing Yu, Chengdang Wang, Mi Wang, Yinchen Wu, Linlin Zhang, Qinyu Yang, Long Chen. Cronkhite-Canada syndrome: a retrospective analysis of four cases at a single medical centerScandinavian Journal of Gastroenterology 2022; 57(8): 958 doi: 10.1080/00365521.2022.2048885
4
Kaori Uchino, Kenji Notohara, Takeshi Uehara, Yasuhiro Kuraishi, Junya Itakura, Akihiro Matsukawa. Utility of gastric biopsy in diagnosing IgG4‐related gastrointestinal diseasePathology International 2021; 71(2): 124 doi: 10.1111/pin.13059
5
Diagnostic Pathology: Pediatric Neoplasms2018; : 576 doi: 10.1016/B978-0-323-54806-9.50136-1
6
Zhao-Dong Li, Li Rong, Yuan-Jing He, Yu-Zhu Ji, Xiang Li, Fang-Zhou Song, Xiao-An Li. Exome analysis for Cronkhite-Canada syndrome: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(24): 8634-8640 doi: 10.12998/wjcc.v10.i24.8634
7
S. A. Taylor, J. Kelly, D. E. Loomes. Cronkhite-Canada Syndrome: Sustained Clinical Response with Anti-TNF TherapyCase Reports in Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/9409732
8
Xin Chen, Bian-Xia Li, Lan-Ping Zhu, Shuang Ma, Jing-Wen Zhao, Wei-Long Zhong, Bang-Mao Wang. Cronkhite-Canada syndrome: A rare polyposisWorld Chinese Journal of Digestology 2019; 27(16): 977 doi: 10.11569/wcjd.v27.i16.977
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
9
Ze-Yu Wu, Li-Xuan Sang, Bing Chang. Cronkhite–Canada syndrome: from clinical features to treatmentGastroenterology Report 2020; 8(5): 333 doi: 10.1093/gastro/goaa058
10
N. Gliem, V. Ellenrieder. Seltene Formen der intestinalen PolyposisDer Gastroenterologe 2018; 13(5): 361 doi: 10.1007/s11377-018-0277-2
11
Ning Duan, Yang-Heng Zhang, Wen-Mei Wang, Xiang Wang. Mystery behind labial and oral melanotic macules: Clinical, dermoscopic and pathological aspects of Laugier-Hunziker syndromeWorld Journal of Clinical Cases 2018; 6(10): 322-334 doi: 10.12998/wjcc.v6.i10.322
12
F Maurier, T Moulinet, J Galland. Strange cutaneous abnormalities and polyposis in an Asiatic manEuropean Journal of Internal Medicine 2019; 70: e1 doi: 10.1016/j.ejim.2019.10.002
13
Yuanyuan Lu, Fengxing Huang, Youwei Wang, Juan Zhou, Qiu Zhao, Lan Liu. Clinical and Endoscopic Characteristics of Chinese Cronkhite-Canada Syndrome Patients: A Retrospective Study of 103 CasesDigestive Diseases 2021; 39(5): 488 doi: 10.1159/000514354
14
Lan Ping Zhu, Wei Long Zhong, Ze Gui Wang, Kai Di Sun, Qin Ling Fei Liu, Jing Zhao, Jing Wen Zhao, Xin Chen, Bang Mao Wang. Cronkhite–Canada syndrome: An investigation in clinical features and pathogenesisJournal of Digestive Diseases 2021; 22(11): 663 doi: 10.1111/1751-2980.13062
15
Lokesh Lokesh, Vikas Jindal, Prasenjit Das, Rajni Yadav, Govind K. Makharia, Kumble Seetharama Madhusudhan. Clinical and Radiological Features of Cronkhite–Canada Syndrome: A Case ReportJournal of Gastrointestinal and Abdominal Radiology 2022; 5(03): 184 doi: 10.1055/s-0042-1742433
16
Roham Salman Roghani, Joline De Castro, Adewale B. Ajumobi. Clinical and Endoscopic Response to Anti-Tumor Necrosis Factor-Alpha Antibody Therapy in a Patient With Cronkhite-Canada SyndromeJournal of Investigative Medicine High Impact Case Reports 2023; 11: 232470962311794 doi: 10.1177/23247096231179451