BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Tsukasa Hotta, Katsunari Takifuji, Shozo Yokoyama, Kenji Matsuda, Takashi Higashiguchi, Toshiji Tominaga, Yoshimasa Oku, Takashi Watanabe, Toru Nasu, Tadamichi Hashimoto, Koichi Tamura, Junji Ieda, Naoyuki Yamamoto, Hiromitsu Iwamoto, Hiroki Yamaue 
World J Gastrointest Surg 4(1):1-8. Published online Jan 27, 2012. doi: 10.4240/wjgs.v4.i1.1
Review
Case Report
Emmanuel Isaac Benizri, Charlotte Cohen, Jean Marc Bereder, Amine Rahili, Daniel Benchimol 
World J Gastrointest Surg 4(1):20-22. Published online Jan 27, 2012. doi: 10.4240/wjgs.v4.i1.20
Federico Sista, Giuseppe De Santis, Antonio Giuliani, Emanuela Marina Cecilia, Federica Piccione, Laura Lancione, Sergio Leardi, Gianfranco Amicucci 
World J Gastrointest Surg 4(1):23-26. Published online Jan 27, 2012. doi: 10.4240/wjgs.v4.i1.23