BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Brief Article
Yoshinori Azumi, Shuji Isaji, Hiroyuki Kato, Yuu Nobuoka, Naohisa Kuriyama, Masashi Kishiwada, Takashi Hamada, Shugo Mizuno, Masanobu Usui, Hiroyuki Sakurai, Masami Tabata 
World J Gastrointest Surg 2(8):260-264. Published online Aug 27, 2010. doi: 10.4240/wjgs.v2.i8.260
Case Report
Takaaki Hanyu, Tatsuo Kanda, Atsushi Matsuki, Go Hasegawa, Kazuhito Yajima, Masanori Tsuchida, Shin-ichi Kosugi, Makoto Naito, Katsuyoshi Hatakeyama 
World J Gastrointest Surg 2(8):270-274. Published online Aug 27, 2010. doi: 10.4240/wjgs.v2.i8.270