BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Retrospective Cohort Study
Guus M J Bökkerink, Gert-Jan van der Wilt, Dirk de Jong, Han H J M van Krieken, Robert P Bleichrodt, Johannes H W de Wilt, Andreas J A Bremers 
World J Gastrointest Oncol 9(6):251-256. Published online Jun 15, 2017. doi: 10.4251/wjgo.v9.i6.251
Retrospective Study
Yoshinori Fujiwara, Shuichi Fukuda, Masanori Tsujie, Hajime Ishikawa, Kotaro Kitani, Keisuke Inoue, Masao Yukawa, Masatoshi Inoue 
World J Gastrointest Oncol 9(6):257-262. Published online Jun 15, 2017. doi: 10.4251/wjgo.v9.i6.257
Case Report
Fumiaki Kawara, Shinwa Tanaka, Takashi Yamasaki, Yoshinori Morita, Yoshiko Ohara, Yoshihiro Okabe, Namiko Hoshi, Takashi Toyonaga, Eiji Umegaki, Hiroshi Yokozaki, Takanori Hirose, Takeshi Azuma 
World J Gastrointest Oncol 9(6):263-267. Published online Jun 15, 2017. doi: 10.4251/wjgo.v9.i6.263