BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hu L, Li HL, Li WF, Chen JM, Yang JT, Gu JJ, Xin L. Clinical significance of expression of proliferating cell nuclear antigen and E-cadherin in gastric carcinoma. World J Gastroenterol 2017; 23(20): 3721-3729 [PMID: 28611525 DOI: 10.3748/wjg.v23.i20.3721]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5204/full/v23/i20/3721.htm
Number Citing Articles
1
Yu-Shui Ma, Ji-Bin Liu, Lan Lin, Hui Zhang, Jian-Jun Wu, Yi Shi, Cheng-You Jia, Dan-Dan Zhang, Fei Yu, Hui-Min Wang, Yu-Zhen Yin, Xiao-Hui Jiang, Pei-Yao Wang, Lin-Lin Tian, Ping-Sheng Cao, Xu-Ming Wu, Hai-Min Lu, Li-Peng Gu, Jia-Jia Zhang, Gu-Jun Cong, Pei Luo, Xiao-Ming Zhong, Bo Cai, Min-Xin Shi, Su-Qing Zhang, Liu Li, Wen-Jie Zhang, Yu Liu, Zhi-Zhen Li, Ting-Miao Wu, Zhi-Jun Wu, Gao-Ren Wang, Zhong-Wei Lv, Chang-Chun Ling, Kai-Jian Chu, Da Fu. Exosomal microRNA-15a from mesenchymal stem cells impedes hepatocellular carcinoma progression via downregulation of SALL4Cell Death Discovery 2021; 7(1) doi: 10.1038/s41420-021-00611-z
2
Qiqi Jiang, Peizhen Geng, Yuying Zhang, Maoquan Yang, Jiafeng Zhu, Mingwei Zhang, Yamei Wang, Yikuan Feng, Xiaojuan Sun. Associations between CDH1 gene polymorphisms and the risk of gastric cancer: A meta-analysis based on 44 studiesMedicine 2024; 103(23): e38244 doi: 10.1097/MD.0000000000038244
3
Shenghan Lou, Jian Zhang, Zhao Zhai, Xin Yin, Yimin Wang, Tianyi Fang, Yingwei Xue. Development and validation of an individual alternative splicing prognostic signature in gastric cancerAging 2021; 13(4): 5824 doi: 10.18632/aging.202507
4
Hai-Ling Wang, Xue-Ke Zhao, Fu-You Zhou, Xin Song, Liu-Yu Li, Gai-Rong Huang, Qi-De Bao, Ling-Ling Lei, Hai-Jun Yang, Li Li, Rui-Hua Xu, Ai-Li Li, Xian-Zeng Wang, Wen-Li Han, Jing-Li Ren, Li-Dong Wang. Characterization of E-cadherin expression in normal mucosa, dysplasia and adenocarcinoma of gastric cardia and its influence on prognosisWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(1): 265-277 doi: 10.4251/wjgo.v14.i1.265
5
Dechao Cai, Xiao Ma, Huihui Guo, Haotian Zhang, Ashuai Bian, Haoran Yu, Wendan Cheng. Prognostic value of p16, p53, and pcna in sarcoma and an evaluation of immune infiltrationJournal of Orthopaedic Surgery and Research 2022; 17(1) doi: 10.1186/s13018-022-03193-3
6
B. F. São Marcos, T. H. A. de Oliveira, C. M. M. Do Amaral, M. T. C. Muniz, A. C. Freitas, Shiek Ahmed. Correlation between HPV PCNA, p16, and p21 Expression in Lung Cancer PatientsCellular Microbiology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9144334
7
Ning-Yu Yang, Hui-Hua Zheng, Chao Yu, Yan Ye, Chong-Tao Du, Guang-Hong Xie. Research progress of good markers for canine mammary carcinomaMolecular Biology Reports 2023; 50(12): 10617 doi: 10.1007/s11033-023-08863-x
8
Qian Luo, Xiaoyan Wang, Ruxia Liu, Hui Qiao, Peng Wang, Chao Jiang, Qianlong Zhang, Yonggang Cao, Hang Yu, Lihui Qu. alpha1A‐adrenoceptor is involved in norepinephrine‐induced proliferation of pulmonary artery smooth muscle cells via CaMKII signalingJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(6): 9345 doi: 10.1002/jcb.28210
9
Mintu Pal, Thingreila Muinao, Hari Prasanna Deka Boruah, Neeraj Mahindroo. Current advances in prognostic and diagnostic biomarkers for solid cancers: Detection techniques and future challengesBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 146: 112488 doi: 10.1016/j.biopha.2021.112488
10
Joseph T. Nandhini, Devaraj Ezhilarasan, Shanmugam Rajeshkumar. An ecofriendly synthesized gold nanoparticles induces cytotoxicity via apoptosis inHepG2cellsEnvironmental Toxicology 2021; 36(1): 24 doi: 10.1002/tox.23007
11
Zegui Tu, Xiancheng Chen, Tian Tian, Guo Chen, Meijuan Huang. Prognostic significance of epigenetic regulatory gene expression in patients with non-small-cell lung cancerAging 2021; 13(5): 7397 doi: 10.18632/aging.202600
12
Lingfang Feng, Jing Du, Chunji Yao, Zhaoqiang Jiang, Tao Li, Quan Zhang, Xinnian Guo, Min Yu, Hailing Xia, Li Shi, Junlin Jia, Yan Tong, Li Ju, Jiaqi Liu, Jianlin Lou, Bernardo Lemos. Ribosomal DNA copy number is associated with P53 status and levels of heavy metals in gastrectomy specimens from gastric cancer patientsEnvironment International 2020; 138: 105593 doi: 10.1016/j.envint.2020.105593
13
Hui-Zhu Qiu, Ji Huang, Cheng-Cheng Xiang, Rong Li, Er-Dong Zuo, Yuan Zhang, Li Shan, Xu Cheng. Screening and Discovery of New Potential Biomarkers and Small Molecule Drugs for Cervical Cancer: A Bioinformatics AnalysisTechnology in Cancer Research & Treatment 2020; 19: 153303382098011 doi: 10.1177/1533033820980112