BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Tomohide Hori, Yasuhiro Ogura, Yasuharu Onishi, Hideya Kamei, Nobuhiko Kurata, Motoshi Kainuma, Hideo Takahashi, Shogo Suzuki, Takashi Ichikawa, Shoko Mizuno, Tadashi Aoyama, Yuki Ishida, Takahiro Hirai, Tomoko Hayashi, Kazuko Hasegawa, Hiromu Takeichi, Atsunobu Ota, Yasuhiro Kodera, Hiroyuki Sugimoto, Taku Iida, Shintaro Yagi, Kentaro Taniguchi, Shinji Uemoto 
World J Hepatol 8(25):1047-1060. Published online Sep 8, 2016. doi: 10.4254/wjh.v8.i25.1047
Minireviews
Retrospective Study
Omar Ramos-Lopez, Sonia Roman, Erika Martinez-Lopez, Nora A Fierro, Karina Gonzalez-Aldaco, Alexis Jose-Abrego, Arturo Panduro 
World J Hepatol 8(25):1067-1074. Published online Sep 8, 2016. doi: 10.4254/wjh.v8.i25.1067
Evidence-Based Medicine
Juan P Arab, Juan C Claro, Juan P Arancibia, Jorge Contreras, Fernando Gómez, Cristian Muñoz, Leyla Nazal, Eric Roessler, Rodrigo Wolff, Marco Arrese, Carlos Benítez 
World J Hepatol 8(25):1075-1086. Published online Sep 8, 2016. doi: 10.4254/wjh.v8.i25.1075
Systematic Reviews