BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Basic Study
Ramchandra Vigay Amnekar, Shafqat Ali Khan, Mudasir Rashid, Bharat Khade, Rahul Thorat, Poonam Gera, Shailesh V Shrikhande, Duane T Smoot, Hassan Ashktorab, Sanjay Gupta 
World J Gastroenterol 26(6):598-613. Published online Feb 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i6.598
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Zhe-Xuan Wang, En-Xin Wang, Wei Bai, Dong-Dong Xia, Wei Mu, Jing Li, Qiao-Yi Yang, Ming Huang, Guo-Hui Xu, Jun-Hui Sun, Hai-Liang Li, Hui Zhao, Jian-Bing Wu, Shu-Fa Yang, Jia-Ping Li, Zi-Xiang Li, Chun-Qing Zhang, Xiao-Li Zhu, Yan-Bo Zheng, Qiu-He Wang, Jing Li, Jie Yuan, Xiao-Mei Li, Jing Niu, Zhan-Xin Yin, Jie-Lai Xia, Dai-Ming Fan, Guo-Hong Han, on behalf of China HCC-TACE Study Group 
World J Gastroenterol 26(6):657-669. Published online Feb 14, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i6.657
Observational Study
Case Report