BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Hiroaki Yasuda, Keisho Kataoka, Yoshifumi Takeyama, Kazunori Takeda, Tetsuhide Ito, Toshihiko Mayumi, Shuji Isaji, Tetsuya Mine, Motoji Kitagawa, Seiki Kiriyama, Junichi Sakagami, Atsushi Masamune, Kazuo Inui, Kenji Hirano, Ryukichi Akashi, Masamichi Yokoe, Yoshio Sogame, Kazuichi Okazaki, Chie Morioka, Yasuyuki Kihara, Shigeyuki Kawa, Masao Tanaka, Akira Andoh, Wataru Kimura, Isao Nishimori, Junji Furuse, Isao Yokota, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 25(1):107-117. Published online Jan 7, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i1.107
Clinical Trials Study