BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yuan L, Zhao JB, Zhou YL, Qi YB, Guo QY, Zhang HH, Khan MN, Lan L, Jia CH, Zhang YR, Ding SZ. Type I and type II Helicobacter pylori infection status and their impact on gastrin and pepsinogen level in a gastric cancer prevalent area. World J Gastroenterol 2020; 26(25): 3673-3685 [PMID: 32742135 DOI: 10.3748/wjg.v26.i25.3673]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i25/3673.htm
Number Citing Articles
1
Weidong Liu, Junjie Tian, Wenjia Hui, Wenjie Kong, Yan Feng, Junqiang Si, Feng Gao. A retrospective study assessing the acceleration effect of type I Helicobacter pylori infection on the progress of atrophic gastritisScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-83647-6
2
Sun-Young Lee. Serum Assay Findings after Successful Helicobacter pylori EradicationThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2021; 21(4): 287 doi: 10.7704/kjhugr.2021.0031
3
Jun-Xian Wang, Yu-Ping Cao, Peng Su, Wei He, Xiao-Ping Li, Ya-Meng Zhu. Serum gastrin-17 concentration for prediction of upper gastrointestinal tract bleeding risk among peptic ulcer patientsWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(35): 10948-10955 doi: 10.12998/wjcc.v9.i35.10948
4
Valli De Re, Mariangela Zorzi, Laura Caggiari, Ombretta Repetto, Giulia Brisotto, Raffaela Magris, Stefania Zanussi, Agostino Steffan, Renato Cannizzaro. Polymorphisms in Pepsinogen C and miRNA Genes Associate with High Serum Pepsinogen II in Gastric Cancer PatientsMicroorganisms 2021; 9(1): 126 doi: 10.3390/microorganisms9010126
5
Miao Yu, Jing Ma, Xiao-Xia Song, Qiao-Qiao Shao, Xue-Chun Yu, Muhammad Noman Khan, Ya-Bin Qi, Ruo-Bing Hu, Pei-Ru Wei, Wei Xiao, Bai-Ling Jia, Yan-Bo Cheng, Ling-Fei Kong, Chuan-Liang Chen, Song-Ze Ding. Gastric mucosal precancerous lesions in <i>Helicobacter pylori</i>-infected pediatric patients in central China: A single-center, retrospective investigationWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(28): 3682-3694 doi: 10.3748/wjg.v28.i28.3682
6
Xue-Chun Yu, Qiao-Qiao Shao, Jing Ma, Miao Yu, Chen Zhang, Lei Lei, Yang Zhou, Wen-Chao Chen, Wei Zhang, Xin-Hui Fang, Yuan-Zeng Zhu, Gang Wu, Xue-Mei Wang, Shuang-Yin Han, Pei-Chun Sun, Song-Ze Ding. Family-based <i>Helicobacter pylori</i> infection status and transmission pattern in central China, and its clinical implications for related disease preventionWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(28): 3706-3719 doi: 10.3748/wjg.v28.i28.3706
7
Liang Zhang, Ye Niu, Yin-Jiang Lv, Li-Feng Wu, Qi-Lei Hu, Rong Huang, Ru-Jin Xu. Preliminary Study on Reference Interval of Serum Pepsinogen in Healthy SubjectsPatient Preference and Adherence 2021; : 2725 doi: 10.2147/PPA.S330656
8
Cirlane Alves Araujo de Lima, Robson Silva de Lima, Jesica Batista de Souza, Ariel de Souza Graça, Sara Maria Thomazzi, Josemar Sena Batista, Charles dos Santos Estevam. Peptic Ulcer Disease [Working Title]2021;  doi: 10.5772/intechopen.101631
9
Jong Hyeon Jeong, Sun-Young Lee, Jeong Hwan Kim, In-Kyung Sung, Hyung Seok Park. Useful Serum Pepsinogen Levels for Detecting Ongoing Helicobacter pylori Infection in Asymptomatic Subjects: A Cross-Sectional Study Based on 13C-urea Breath Test FindingsDigestive Diseases and Sciences 2022;  doi: 10.1007/s10620-022-07471-2
10
Kai Guo, Lei Wang, Jinli Mahe, Liansheng Li, Shaojiang Jiao, Haiyan Wang, Yanru Xie, Xiaoming Liu, Xuejiao Zeng, Xiaobin Hu, Lipeng Jing. Effect of aqueous extract of seed of broccoli on inflammatory cytokines and Helicobacter pylori infection: a randomized, double-blind, controlled trial in patients without atrophic gastritisInflammopharmacology 2022;  doi: 10.1007/s10787-022-01030-x