BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gong HL, Tang WF, Yu Q, Xiang J, Xia Q, Chen GY, Huang X, Liang MZ. Effect of severe acute pancreatitis on pharmacokinetics of Da-Cheng-Qi Decoction components. World J Gastroenterol 2009; 15(47): 5992-5999 [PMID: 20014465 DOI: 10.3748/wjg.15.5992]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i47/5992.htm
Number Citing Articles
1
Shi-Feng Zhu, Wei-Wei Chen, Jin Xiang, Xian-Lin Zhao, Mei-Hua Wan, Qin Yu, Mao-Zhi Liang, Wen-Fu Tang. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Comparison of Chinese Herbal Ointment Liu-He-Dan and Micron Liu-He-Dan Ointment in Rats with Acute PancreatitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/389576
2
Jia-Qi Yao, Lin Zhu, Yi-Fan Miao, Lv Zhu, Huan Chen, Ling Yuan, Jing Hu, Xiao-Lin Yi, Qiu-Ting Wu, Xi-Jing Yang, Mei-Hua Wan, Wen-Fu Tang. Optimal dosing time of Dachengqi decoction for protection of extrapancreatic organs in rats with experimental acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(22): 3056-3075 doi: 10.3748/wjg.v26.i22.3056
3
Xianlin Zhao, Juan Li, Shifeng Zhu, Yiling Liu, Jianlei Zhao, Meihua Wan, Wenfu Tang. Rhein Induces a Necrosis-Apoptosis Switch in Pancreatic Acinar CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/404853
4
Qi Qiu, Fei Fu, Yaling Wu, Chenxia Han, Weiling Pu, Li Wen, Qing Xia, Dan Du. Rhei Radix et Rhizoma and its anthraquinone derivatives: Potential candidates for pancreatitis treatmentPhytomedicine 2024; 129: 155708 doi: 10.1016/j.phymed.2024.155708
5
Xiangjun He, Zhi Zhong, Quan Wang, Zhenmao Jia, Jing Lu, Jianwen Chen, Peiqing Liu. Pharmacokinetics and tissue distribution of bleomycin-induced idiopathic pulmonary fibrosis rats treated with cryptotanshinoneFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1127219
6
Yu Tang, Yonghui Liao, Nobuko Kawaguchi‐Sakita, Vikram Raut, Elham Fakhrejahani, Niansong Qian, Masakazu Toi. Sinisan, a traditional Chinese medicine, attenuates experimental chronic pancreatitis induced by trinitrobenzene sulfonic acid in ratsJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2011; 18(4): 551 doi: 10.1007/s00534-010-0368-z
7
Xian-Lin Zhao, Jin Xiang, Mei-Hua Wan, Qin Yu, Wei-wei Chen, Guang-Yuan Chen, Wen-Fu Tang. Effect of acute pancreatitis on the pharmacokinetics of Chinese herbal ointment Liu-He-Dan in anaesthetized ratsJournal of Ethnopharmacology 2013; 145(1): 94 doi: 10.1016/j.jep.2012.10.036
8
Jianlei Zhao, Wenfu Tang, Jia Wang, Jin Xiang, Hanlin Gong, Guangyuan Chen. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Studies of Four Major Phytochemical Components of Da-Cheng-Qi Decoction to Treat Acute PancreatitisJournal of Pharmacological Sciences 2013; 122(2): 118 doi: 10.1254/jphs.13037FP
9
Pratibha Anchi, Amit Khurana, Swarna Bale, Chandraiah Godugu. The Role of Plant-derived Products in Pancreatitis: Experimental and Clinical EvidencePhytotherapy Research 2017; 31(4): 591 doi: 10.1002/ptr.5792
10
Ling Yuan, Lv Zhu, Yumei Zhang, Huan Chen, Hongxin Kang, Juan Li, Xianlin Zhao, Meihua Wan, Yifan Miao, Wenfu Tang. Effect of Da-Cheng-Qi decoction for treatment of acute kidney injury in rats with severe acute pancreatitisChinese Medicine 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13020-018-0195-8
11
ZhiMin Liu, YinFeng Shen, NaiQiang Cui, Jing Yang. Clinical Observation of Immunity for Severe Acute PancreatitisInflammation 2011; 34(5): 426 doi: 10.1007/s10753-010-9249-5
12
Zhanguo Wang, Ziyang Gao, Anqi Wang, Lan Jia, Xiaoyu Zhang, Ming Fang, Kang Yi, Qijuan Li, Huiling Hu. Comparative oral and intravenous pharmacokinetics of phlorizin in rats having type 2 diabetes and in normal rats based on phase II metabolismFood & Function 2019; 10(3): 1582 doi: 10.1039/C8FO02242A
13
Juan Li, Xian-lin Zhao, Yi-xia Liu, Xiao-hang Peng, Shi-feng Zhu, Hui Guo, Yi-Ling Liu, Mei-hua Wan, Wen-fu Tang. 1HNMR-based metabolomic profile of rats with experimental acute pancreatitisBMC Gastroenterology 2014; 14(1) doi: 10.1186/1471-230X-14-115
14
Jia Wang, Guangyuan Chen, Hanlin Gong, Wei Huang, Dan Long, Wenfu Tang, Juan Sastre. Amelioration of Experimental Acute Pancreatitis with Dachengqi Decoction via Regulation of Necrosis-Apoptosis Switch in the Pancreatic Acinar CellPLoS ONE 2012; 7(7): e40160 doi: 10.1371/journal.pone.0040160
15
Jia Sun, Xin Meng, Di Huang, Zipeng Gong, Chunhua Liu, Ting Liu, Jie Pan, Yuan Lu, Lin Zheng. Pharmacokinetics and tissue distribution of four major bioactive components of Cynanchum auriculatum extract: a UPLC–MS/MS study in normal and functional dyspepsia ratsFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1279971
16
Jianlei Zhao, George Li, Wenbi Xiong, Litao Liu, Jin Xiang, Mei Tang, Zhu Yuan. Protective Effects of Rhubarb in Rats with Acute Pancreatitis and the Role of Its Active Compound Rhein on Mitochondria of Exocrine CellsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/7321352
17
Lv Zhu, Jun-Yi Li, Yu-Mei Zhang, Hong-Xin Kang, Huan Chen, Hang Su, Juan Li, Wen-Fu Tang. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of Shengjiang decoction in rats with acute pancreatitis for protecting against multiple organ injuryWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(46): 8169-8181 doi: 10.3748/wjg.v23.i46.8169
18
XingXing Hu, Shang Liu, Jin Zhu, HaiBin Ni. Dachengqi decoction alleviates acute lung injury and inhibits inflammatory cytokines production through TLR4/NF‐κB signaling pathway in vivo and in vitroJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(6): 8956 doi: 10.1002/jcb.27615
19
Dongpeng Wang, Xian-He Wang, Xiongjie Yu, Fengjun Cao, Xiaojun Cai, Ping Chen, Minglun Li, Yibin Feng, Hongliang Li, Xuanbin Wang. Pharmacokinetics of Anthraquinones from Medicinal PlantsFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.638993
20
Guangtao Pan, Yanran Wu, Yuhan Liu, Fangyuan Zhou, Sen Li, Shenglan Yang. Dachengqi decoction ameliorates sepsis-induced liver injury by inhibiting the TGF-β1/Smad3 pathwaysJournal of Traditional and Complementary Medicine 2024; 14(3): 256 doi: 10.1016/j.jtcme.2023.09.001
21
Jian Jiang, Xuefeng Hou, Kangjie Xu, Kangkang Ji, Zhongkai Ji, Juqun Xi, Xin Wang. Bacteria-targeted magnolol-loaded multifunctional nanocomplexes for antibacterial and anti-inflammatory treatmentBiomedical Materials 2024; 19(2): 025029 doi: 10.1088/1748-605X/ad2406
22
Guangtao Pan, Yuexing Gu, Jingyi Yang, Yuhan Liu, Fangyuan Zhou, Yanran Wu, Sen Li. Dachengqi Decoction Ameliorated the Sepsis-Induced Liver Injury by Inhibiting the TGF-β1/Smad3 PathwaysSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4202069
23
Xianlin Zhao, Yumei Zhang, Juan Li, Meihua Wan, Shifeng Zhu, Hui Guo, Jin Xiang, Edwin C. Thrower, Wenfu Tang. Tissue Pharmacology of Da-Cheng-Qi Decoction in Experimental Acute Pancreatitis in RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/283175
24
Xinyu Shen, Aijun Xie, Zijing Li, Chengxi Jiang, Jiaqi Wu, Mohan Li, Xiqing Yue. Research Progress for Probiotics Regulating Intestinal Flora to Improve Functional Dyspepsia: A ReviewFoods 2024; 13(1): 151 doi: 10.3390/foods13010151
25
Songjia Guo, Liu Yang, Qingyu Zhang, Lichao Zhang, Aiping Li. Metabolomics combined with serum pharmacochemistry discovering the potential effective compounds of Fangji Huangqi Tang against nephrotic syndromeJournal of Chromatography B 2023; 1214: 123532 doi: 10.1016/j.jchromb.2022.123532
26
Xiaofang Yang, Huan Geng, Lijiao You, Lin Yuan, Jialei Meng, Yuhui Ma, Xuelian Gu, Ming Lei. Rhein Protects Against Severe Acute Pancreatitis In vitro and In vivo by Regulating the JAK2/STAT3 PathwayFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.778221
27
Bin Nie, Riyue Yu, Guoliang Xu, Yinfang Chen, Chunhui Deng, Jianqiang Du. Analysing pharmacodynamic interactions of traditional Chinese medicine in treating acute pancreatitis based on OPLS methodAnalytical Methods 2024; 16(8): 1252 doi: 10.1039/D3AY02305B
28
Yi-ling Liu, Xian-lin Zhao, Juan Li, Mei-hua Wan, Guang-yuan Chen, Wei-wei Chen, Wen-fu Tang. Effect of acute pancreatitis on the pharmacokinetics of Chinese herbal micron Liuhe Pill ointment (微米六合丹) in ratsChinese Journal of Integrative Medicine 2015; 21(12): 922 doi: 10.1007/s11655-015-2080-y
29
Feifei Nong, Zhongxiang Zhao, Xia Luo, Chang Liu, Hui Li, Qi Liu, Bin Wen, Lian Zhou. Evaluation of the influence of mirabilite on the absorption and pharmacokinetics of the ingredients in Dahuang‐mudan decoction by a validated UPLC/QTOF–MS/MS methodBiomedical Chromatography 2019; 33(3) doi: 10.1002/bmc.4423