BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li X, Xia WY, Jiang F, Liu DY, Lei SQ, Xia ZY, Wu QP. Review of the risk factors for SARS-CoV-2 transmission. World J Clin Cases 2021; 9(7): 1499-1512 [PMID: 33728294 DOI: 10.12998/wjcc.v9.i7.1499]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v9/i7/1499.htm
Number Citing Articles
1
Liehua Deng, Shaoqing Lei, Xiaoyan Wang, Fang Jiang, David A. Lubarsky, Liangqing Zhang, Danyong Liu, Conghua Han, Dunrong Zhou, Zheng Wang, Xiaocong Sun, Yuanli Zhang, Chi Wai Cheung, Sheng Wang, Zhongyuan Xia, Richard L Applegate, Jing Tang, Zhenhua Mai, Hong Liu, Zhengyuan Xia. Course of illness and outcomes in older COVID-19 patients treated with HFNC: a retrospective analysisAging 2021; 13(12): 15801 doi: 10.18632/aging.203224
2
Iván Martínez-Baz, Camino Trobajo-Sanmartín, Cristina Burgui, Itziar Casado, Jesús Castilla. Transmission of SARS-CoV-2 infection and risk factors in a cohort of close contactsPostgraduate Medicine 2022; 134(2): 230 doi: 10.1080/00325481.2022.2037360