BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang L, Jiang YJ. Rupture of ovarian endometriotic cyst complicated with endometriosis: A case report. World J Clin Cases 2021; 9(28): 8524-8530 [PMID: 34754863 DOI: 10.12998/wjcc.v9.i28.8524]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v9/i28/8524.htm
Number Citing Articles
1
Aijie Xie, Xin Li, Juan Huang, Hui Wang, Ying Liu, Lulu Wang, Jianmei Liao, Jie Yu, Ziru Yan, Jiajia Zhang, Liqiong Huang, Tianjiao Liu, Yalan Li, Yonghong Lin, Yujian Jia, Xiaoqin Gan. Transvaginal natural orifice endoscopic surgery for ovarian cystectomy: a more suitable surgical approach for the day-care procedureFrontiers in Medicine 2023; 10 doi: 10.3389/fmed.2023.1164970