BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Feng X, Cao JS, Chen MY, Zhang B, Juengpanich S, Hu JH, Topatana W, Li SJ, Shen JL, Xiao GY, Cai XJ, Yu H. Laparoscopic surgery for early gallbladder carcinoma: A systematic review and meta-analysis. World J Clin Cases 2020; 8(6): 1074-1086 [PMID: 32258078 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i6.1074]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v8/i6/1074.htm
Number Citing Articles
1
Jing Wang, Yingying Lin, Ying Wei, Xiuying Chen, Yuping Wang, Longxin Zhang, Min Zhou, Gu Xiaoqing. Intervention of WeChat Group Guidance in Rapid Rehabilitation after Gynecological Laparoscopic SurgeryJournal of Healthcare Engineering 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8914997
2
Xin Wu, Binglu Li, Chaoji Zheng, Wei Liu, Tao Hong, Xiaodong He. Laparoscopic versus open surgery for gallbladder carcinoma: safety, feasibility, and oncological outcomesClinical and Translational Oncology 2023; 25(12): 3437 doi: 10.1007/s12094-023-03207-4
3
Jiasheng Cao, Yong Wang, Bin Zhang, Jiahao Hu, Win Topatana, Shijie Li, Sarun Juengpanich, Ziyi Lu, Xiujun Cai, Mingyu Chen. Comparison of Outcomes After Primary Laparoscopic Versus Open Approach for T1b/T2 Gallbladder CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.758319
4
Andrea P. Fontana, Nadia Russolillo, Juliana Di Menno Stavron, Serena Langella, Roberto Lo Tesoriere, Andrea Ricotti, Alessandro Ferrero. Inverse probability of treatment weighting analysis of laparoscopic versus open Sg4b-5 bi-segmentectomy in patients with gallbladder cancerUpdates in Surgery 2023; 75(6): 1471 doi: 10.1007/s13304-023-01599-0
5
Shilin He, Tu-Nan Yu, Jia-Sheng Cao, Xue-Yin Zhou, Zhe-Han Chen, Wen-Bin Jiang, Liu-Xin Cai, Xiao Liang. Laparoscopic <i>vs</i> open radical resection in management of gallbladder carcinoma: A systematic review and meta-analysisWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(27): 6455-6475 doi: 10.12998/wjcc.v11.i27.6455
6
Weidong Li, Zhiye Liu, Yuanyuan Liu, Lei Qian, Zhiyong Zhang, Lei Nie, Xiusheng Qu, Sorayouth Chumnanvej. Antigallbladder Carcinoma Activity Analysis of a New Nanometer Drug Delivery System Based on Data AcquisitionContrast Media & Molecular Imaging 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9538051
7
Mingyu Chen, Jiasheng Cao, Yukai Xiang, Xiaochen Ma, Yang Bai, Qihong Lai, Chenhao Tong, Zuyi Ma, Win Topatana, Jiahao Hu, Shijie Li, Sarun Juengpanich, Hong Yu, Xiujun Cai. Hepatectomy strategy for T2 gallbladder cancer between segment IVb and V resection and wedge resection: A propensity score-matched studySurgery 2021; 169(6): 1304 doi: 10.1016/j.surg.2020.12.039
8
Peter Dubovan, Ramadan Aziri, Miroslav Tomáš. Gallstones - Review and Recent Progress2022;  doi: 10.5772/intechopen.100570
9
Xin Wu, Bing-Lu Li, Chao-Ji Zheng. Application of laparoscopic surgery in gallbladder carcinomaWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(16): 3694-3705 doi: 10.12998/wjcc.v11.i16.3694
10
Tian-Run Lv, Chen Yang, Parbatraj Regmi, Wen-Jie Ma, Hai-Jie Hu, Fei Liu, Chang-Hao Yin, Yan-Wen Jin, Fu-Yu Li. The role of laparoscopic surgery in the surgical management of gallbladder carcinoma: A systematic review and meta-analysisAsian Journal of Surgery 2021; 44(12): 1493 doi: 10.1016/j.asjsur.2021.03.015
11
Uday Karjol, Pavan Jonnada, Ali Zaid Anwar, Ajay Chandranath, Sushama Cheruku. A Systemic Review and Meta-analysis of Laparoscopic Surgery Versus Open Surgery for Gallbladder CancerIndian Journal of Surgical Oncology 2022;  doi: 10.1007/s13193-022-01654-z