BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jiang W, Wei HY, Zhang HY, Zhuo QL. Value of contrast-enhanced ultrasound combined with elastography in evaluating cervical lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma. World J Clin Cases 2019; 7(1): 49-57 [PMID: 30637252 DOI: 10.12998/wjcc.v7.i1.49]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v7/i1/49.htm
Number Citing Articles
1
Xiaofeng Ni, Shangyan Xu, Weiwei Zhan, Wei Zhou. Ultrasonographic features of cervical lymph node metastases from medullary thyroid cancer: a retrospective studyBMC Medical Imaging 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12880-022-00882-7
2
Tian Xue, Chang Liu, Jing-Jing Liu, Yan-Hong Hao, Yan-Ping Shi, Xiu-Xiu Zhang, Yan-Jing Zhang, Yu-Fang Zhao, Li-Ping Liu. Analysis of the Relevance of the Ultrasonographic Features of Papillary Thyroid Carcinoma and Cervical Lymph Node Metastasis on Conventional and Contrast-Enhanced UltrasonographyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.794399
3
Eun Ju Ha, Sae Rom Chung, Dong Gyu Na, Hye Shin Ahn, Jin Chung, Ji Ye Lee, Jeong Seon Park, Roh-Eul Yoo, Jung Hwan Baek, Sun Mi Baek, Seong Whi Cho, Yoon Jung Choi, Soo Yeon Hahn, So Lyung Jung, Ji-hoon Kim, Seul Kee Kim, Soo Jin Kim, Chang Yoon Lee, Ho Kyu Lee, Jeong Hyun Lee, Young Hen Lee, Hyun Kyung Lim, Jung Hee Shin, Jung Suk Sim, Jin Young Sung, Jung Hyun Yoon, Miyoung Choi. 2021 Korean Thyroid Imaging Reporting and Data System and Imaging-Based Management of Thyroid Nodules: Korean Society of Thyroid Radiology Consensus Statement and RecommendationsKorean Journal of Radiology 2021; 22(12): 2094 doi: 10.3348/kjr.2021.0713
4
Diogo Ramalho, Elisabete Teixeira, Rosa Cueto, Sara Correia, Gustavo Rocha, Maria J Oliveira, Paula Soares, Antonia A Póvoa. Subcentimetric Papillary Thyroid Carcinoma: Does the Diagnosis Kind Impact Prognosis?Cureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.49563
5
Fang Xie, Lin Yan, Yi‐Ming Li, Yu Lan, Jing Xiao, Ming‐Bo Zhang, Zhuang Jin, Ying Zhang, Xiao‐Qi Tian, Ya‐Qiong Zhu, Zhi‐Ping Li, Yu‐Kun Luo. Targeting Diagnosis of High‐Risk Papillary Thyroid Carcinoma Using Ultrasound Contrast Agent With the BRAFV600E MutationJournal of Ultrasound in Medicine 2022; 41(11): 2789 doi: 10.1002/jum.15967
6
Zhining Liu, Chen Li. Correlation of lymph node metastasis with contrast-enhanced ultrasound features, microvessel density and microvessel area in patients with papillary thyroid carcinomaClinical Hemorheology and Microcirculation 2022; 82(4): 361 doi: 10.3233/CH-221545
7
斌 李. Advances in Ultrasound Diagnosis of Benign and Malignant Cervical Lymph NodesAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(03): 4307 doi: 10.12677/ACM.2023.133618
8
Qiao‐Li Li, Ting Ma, Zi‐Jing Wang, Lei Huang, Wen Liu, Ming Chen, Tian Sang, Xue‐Gang Ren, Jin Tong, Chun‐Li Cao, Jian Dong, Jun Li. The value of contrast‐enhanced ultrasound for the diagnosis of metastatic cervical lymph nodes of papillary thyroid carcinoma: A systematic review and meta‐analysisJournal of Clinical Ultrasound 2022; 50(1): 60 doi: 10.1002/jcu.23073
9
Yue Gao, Xiangling Fu, Yuepeng Chen, Chenyi Guo, Ji Wu. Post-pandemic healthcare for COVID-19 vaccine: Tissue-aware diagnosis of cervical lymphadenopathy via multi-modal ultrasound semantic segmentationApplied Soft Computing 2023; 133: 109947 doi: 10.1016/j.asoc.2022.109947
10
Lei Chen, Luzeng Chen, Jinghua Liu, Bin Wang, Hui Zhang. Value of Qualitative and Quantitative Contrast‐Enhanced Ultrasound Analysis in Preoperative Diagnosis of Cervical Lymph Node Metastasis From Papillary Thyroid CarcinomaJournal of Ultrasound in Medicine 2020; 39(1): 73 doi: 10.1002/jum.15074
11
Juerong Lu, Jintang Liao, Yunhao Chen, Jie Li, Xinyue Huang, Huajun Zhang, Bo Zhang. Risk factor analysis and prediction model for papillary thyroid carcinoma with lymph node metastasisFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1287593
12
Long Liu, Gang Li, Chao Jia, Lianfang Du, Qiusheng Shi, Rong Wu. Preoperative strain ultrasound elastography can predict occult central cervical lymph node metastasis in papillary thyroid cancer: a single-center retrospective studyFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1141855
13
Zhi-Yan Luo, Yu-Rong Hong, Cao-Xin Yan, Yong Wang, Qin Ye, Pintong Huang. Utility of quantitative contrast-enhanced ultrasound for the prediction of lymph node metastasis in patients with papillary thyroid carcinomaClinical Hemorheology and Microcirculation 2022; 80(1): 37 doi: 10.3233/CH-200909
14
Lei Chen, Luzeng Chen, Zhenwei Liang, Yuhong Shao, Xiuming Sun, Jinghua Liu. Value of Contrast-Enhanced Ultrasound in the Preoperative Evaluation of Papillary Thyroid Carcinoma InvasivenessFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.795302
15
Lingling Ruan, Qingxin Zhang, Qinghong Qu. The sonographic features of preoperative ultrasonography of metastatic tumors of thyroid cancer confirmed by surgical pathologyInvestigación Clínica 2023; 64(2): 173 doi: 10.54817/IC.v64n2a04
16
Krzysztof Kaliszewski, Dorota Diakowska, Beata Wojtczak, Zdzisław Forkasiewicz, Dominika Pupka, Łukasz Nowak, Jerzy Rudnicki. Which papillary thyroid microcarcinoma should be treated as “true cancer” and which as “precancer”?World Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1638-0
17
Z. Ding, C. Deng, Z. Wang, L. Liu, X. Ma, J. Huang, X. Wang, M. Xuan, H. Xie. Comparison of contrast-enhanced ultrasound and contrast-enhanced computed tomography for the diagnosis of cervical lymph node metastasis in squamous cell carcinoma of the oral cavityInternational Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2021; 50(3): 294 doi: 10.1016/j.ijom.2020.07.013
18
Li Xu, Ran Haitao, Zhou Li. Application of Ultrasound Shear Wave Elastography Combined With BRAFV600E Mutation for the Diagnosis of Papillary Thyroid CarcinomaUltrasound Quarterly 2023; 39(4): 199 doi: 10.1097/RUQ.0000000000000647
19
Zhixin Yang, Xiaofeng Wang, Tao Tao, Jiali Zou, Zhu Qiu, Long Wang, Huimin Du, Ni Chen, Xuedong Yin. Diagnostic value of contrast-enhanced ultrasonography in the preoperative evaluation of lymph node metastasis in papillary thyroid carcinoma: a single-center retrospective studyBMC Surgery 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12893-023-02199-w
20
Hui Qin, Qiao Que, Peng Lin, Xin Li, Xin-rong Wang, Yun He, Jun-qiang Chen, Hong Yang. Magnetic resonance imaging (MRI) radiomics of papillary thyroid cancer (PTC): a comparison of predictive performance of multiple classifiers modeling to identify cervical lymph node metastases before surgeryLa radiologia medica 2021; 126(10): 1312 doi: 10.1007/s11547-021-01393-1