BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang ZF, Luo YJ, Lu Q, Dai SX, Sha WH. Conversion therapy and suitable timing for subsequent salvage surgery for initially unresectable hepatocellular carcinoma: What is new? World J Clin Cases 2018; 6(9): 259-273 [PMID: 30211206 DOI: 10.12998/wjcc.v6.i9.259]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v6/i9/259.htm
Number Citing Articles
1
Haowen Tang, Yinbiao Cao, Yiping Jian, Xuerui Li, Junfeng Li, Wenwen Zhang, Tao Wan, Zhe Liu, Wei Tang, Shichun Lu. Conversion therapy with an immune checkpoint inhibitor and an antiangiogenic drug for advanced hepatocellular carcinoma: A reviewBioScience Trends 2022; 16(2): 130 doi: 10.5582/bst.2022.01019
2
Lei Xu, Lin Chen, Wei Zhang. Neoadjuvant treatment strategies for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2021; 13(12): 1550-1566 doi: 10.4240/wjgs.v13.i12.1550
3
Di Zhou, Yi Dian Yang, Long Yang Jin, Yong Yang, Shou Hua Wang, Qiang Cai, Wen Bin Guan, Fei Ma, Liqin Xiong. Near-Infrared Polymer Dots in the Portal-Hepatic Circulation Achieve Localization of Hepatic Carcinoma In VivoACS Applied Bio Materials 2020; 3(9): 6177 doi: 10.1021/acsabm.0c00729
4
Hai-Tao Zhao, Jian-Qiang Cai. Chinese expert consensus on neoadjuvant and conversion therapies for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(47): 8069-8080 doi: 10.3748/wjg.v27.i47.8069
5
Huaiyuan Wang, Ge Zhang, Xiaobo Yang, Zhenhui Lu, Haitao Zhao. Lenvatinib plus immune checkpoint inhibitors or locoregional therapy in unresectable hepatocellular carcinoma: Lessons learned and moving forwardsBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2023; 1878(1): 188841 doi: 10.1016/j.bbcan.2022.188841
6
Binkui Li, Jiliang Qiu, Yun Zheng, Yunxing Shi, Ruhai Zou, Wei He, Yichuang Yuan, Yuanping Zhang, Chenwei Wang, Zhiyu Qiu, Kai Li, Chengrui Zhong, Yunfei Yuan. Conversion to Resectability Using Transarterial Chemoembolization Combined With Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Initially Unresectable Hepatocellular CarcinomaAnnals of Surgery Open 2021; 2(2): e057 doi: 10.1097/AS9.0000000000000057
7
Jiongliang Wang, Zhikai Zheng, Tianqing Wu, Wenxuan Li, Juncheng Wang, Yangxun Pan, Wei Peng, Dandan Hu, Jiajie Hou, Li Xu, Yaojun Zhang, Minshan Chen, Rongxin Zhang, Zhongguo Zhou. Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy as a Timing Strategy for Conversion Surgery to Treat Hepatocellular Carcinoma: A Single-Center Real-World StudyJournal of Hepatocellular Carcinoma 2022; : 999 doi: 10.2147/JHC.S379326
8
Kensuke Yamamura, Toru Beppu. Conversion surgery for hepatocellular carcinoma after multidisciplinary treatment including lenvatinibHepatology Research 2021; 51(10): 1029 doi: 10.1111/hepr.13691
9
Kazuhisa Takeda, Yuji Tsurumaru, Yuji Yamamoto, Kentaro Araki, Yu Kogure, Koichi Mori, Kazuya Nakagawa, Tetsuya Shimizu, Goro Matsuda, Hitoshi Niino, Hitoshi Sekido, Satoshi Kobayashi, Manabu Morimoto, Chikara Kunisaki, Itaru Endo. Treatment of hepatocellular carcinoma with hepatic vein tumor thrombosis protruding into the inferior vena cava by conversion surgery following chemotherapy with regorafenib: a case reportClinical Journal of Gastroenterology 2020; 13(3): 428 doi: 10.1007/s12328-019-01077-4
10
Giovanni Battista Levi Sandri. Portal Vein Thrombosis2021; : 157 doi: 10.1007/978-981-33-6538-4_11
11
Song Chen, Zhiqiang Wu, Feng Shi, Qicong Mai, Liguang Wang, Fan Wang, Wenquan Zhuang, Xiaoming Chen, Huanwei Chen, Bo Xu, Jiaming Lai, Wenbo Guo. Lenvatinib plus TACE with or without pembrolizumab for the treatment of initially unresectable hepatocellular carcinoma harbouring PD-L1 expression: a retrospective studyJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2022; 148(8): 2115 doi: 10.1007/s00432-021-03767-4