BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Case Report
Mitsuaki Ishida, Tsuyoshi Mori, Hisanori Shiomi, Shigeyuki Naka, Tomoyuki Tsujikawa, Akira Andoh, Yasuharu Saito, Yoshimasa Kurumi, Fumiyoshi Kojima, Machiko Hotta, Tohru Tani, Yoshihide Fujiyama, Hidetoshi Okabe 
World J Gastrointest Oncol 3(7):111-115. Published online Jul 15, 2011. doi: 10.4251/wjgo.v3.i7.111